Karte

Teritorija izveidota, lai aizsargātu trīs ar mežiem klātas ezera salas. 50% salu klāj boreālie meži - pārsvarā bagātīgi egļu meži, Cepurītes salā sastopami baltalkšņu meži. Dabas liegumā sastopamas īpaši aizsargājamas augu sugas - apdzira un gada staipeknis.

Koki
Foto: Rūta Zepa

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija.
Kods: LV0500900
Administratīvais iedalījums: Alūksnes novada Alsviķu pagasts
Platība: 7 ha
Dibināšanas gads: 1926
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk