Koki

Foto: R.Zepa

Karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija.
Kods: LV0500900
Administratīvais iedalījums: Alūksnes novada Alsviķu pagasts
Platība: 7 ha
Dibināšanas gads: 1926
Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011. gada 1. februāri dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Teritorija izveidota, lai aizsargātu trīs ar mežiem klātas ezera salas. 50% salu klāj boreālie meži - pārsvarā bagātīgi egļu meži, Cepurītes salā sastopami baltalkšņu meži. Dabas liegumā sastopamas īpaši aizsargājamas augu sugas - apdzira un gada staipeknis.

 Robežshēma:

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Dabas aizsardzības plāns: nav