Istras pauguraine karte

Unikāls vēsturiski ģeogrāfisks komplekss, ko veido grēdu, morēnu pauguru un masīvu reljefs. Teritorijas mežainajā daļā morēnu pauguri un to nogāzes klātas ar sausiem priežu, egļu un jauktajiem mežiem, bet ieplakās sastopami melnalkšņu staignāji un pārejas purvi, kas ir Eiropā aizsargājami biotopi.

Dabas parks ISTRAS PAUGURAINE. Foto: Elīna Ttripāne. DAP
Dabas parks ISTRAS PAUGURAINE. Foto: Elīna Ttripāne. DAP

Aizsardzības kategorija: dabas parks, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0301300
Administratīvais iedalījums: Ludzas novada Istras pagasts
Platība: 866 ha
Dibināšanas gads: 1977
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk