Atskatoties uz paveikto un domājot par nākotni

attels

Šī gada 20.decembrī, Kuivižos „Kapteiņa ostā” notika Baltijas jūras reģiona programmas finansētā projekta “Klimata izmaiņas: ietekme, izmaksas un pielāgošanās Baltijas jūras reģionā” (BALTCICA) noslēguma seminārs. Projektā kopumā bija iesaistījušies 24 partneri no Baltijas jūras valstīm un Norvēģijas. Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācija (tagad – DAP Vidzemes reģionālā administrācija) ir viens no projekta Partneriem. Projekta vispārējais mērķis ir sekmēt valsts politikas ieviešanu globālo klimata pārmaiņu samazināšanā, īpaši attiecībā uz ūdens vidi, kā arī iesaistīt sabiedrību aktīvai un apzinātai darbībai klimata pārmaiņu mazināšanai vietējā līmenī.

 

Seminārs bija pēdējais projektu noslēdzošais publiskais pasākums. Projekta ietvaros ZBR speciālisti – Liene Jermacāne un Andris Urtāns novadīja vairāk nekā 60 seminārus un praktiskās nodarbības. Šajos pasākumos kopumā piedalījās vairāk nekā 1500 dalībnieki, kas skaitliski atbilst 2% no visiem ZBR teritorijā dzīvojošajiem iedzīvotājiem.
Projekta laikā vietējā sabiedrība tika iesaistīta ne tikai radošajos konkursos, bet arī ūdeņu kvalitātes pētījumos un praktiskajās upju sakopšanas aktivitātēs. Projektā tika realizēta arī ZBR ūdeņu speciālistu radītā iniciatīva „Liec upē akmeni”. Minētās iniciatīvas mērķis ir veicināt pareizu upju un to piekrastes daļas apsaimniekošanu un uzlabot to hidroloģisko situāciju, lai nodrošinātu labākus dzīves apstākļus pret skābekļa trūkumu jūtīgām sugām un jau tagad sāktu mazināt klimata izmaiņu radītās ūdens kvalitātes pasliktināšanās sekas.

 

Viena no projekta pievienotajām vērtībām ir sadarbībā ar LU Vides zinātnes katedras studentiem un pasniedzējiem, kā arī klimata ekspertiem izstrādātā Klimata izmaiņu piemērošanās stratēģija Salacgrīvas novadam. Tādejādi Salacgrīvas novads ir kļuvis par pirmo novadu Latvijā un vienu no nedaudzajiem visā Baltijā, kuram ir sava Klimata izmaiņu piemērošanās stratēģija.

attels

Projekta ieguvums ir arī interaktīvā izstāde par klimata izmaiņas izraisošiem faktoriem un iespējām tos mazināt.
Interaktīvās izstādes apmeklējums izvērtās par spraigu diskusiju starp speciālistiem, pašvaldību pārstāvjiem, iedzīvotājiem un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem. Tas parādīja, ka ir attaisnojusies ZBR vīzija par to, ka izstāde varētu kļūt par platformu turpmākajām diskusijām par bioloģiskās daudzveidības un vides ilgtspējības saistību ar enerģijas taupīgu izmantošanu, videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešanu un iespējamām rīcībām klimata izmaiņu seku mazināšanai kā individuālā tā pašvaldību līmenī.


Tas pilnībā atbilst jaunākajām pasaulē valdošajām politiskajām nostādnēm šajā jomā. Tā piemēram, šī gada 28.jūnijā UNESCO programmas „Cilvēks un biosfēra” (MAB) četrdesmit gadu svinību konferencē 74 valstu diplomāti un zinātnieki parakstīja dokumentu, kurš turpmāk tiks saukts par Drēzdenes deklarāciju – „Par Biosfēras rezervātiem un Klimata izmaiņām”. Šajā dokumentā pasaules 580 Biosfēras rezervāti ir definēti kā viens no nozīmīgākajiem spēlētājiem sabiedrības izglītošanai par klimata izmaiņu seku mazināšanu. Un ir patīkami, ka šajā jomā pasaulē esam tuvu galvgalim.

 

Andris Urtāns
DAP Dabas datu un plānojumu departamenta
vecākais eksperts
L.Jermacānes foto