attels

Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Cilvēki un daba” norises laikā dabas izglītības centros notikusi 31 mācību diena, kas tika organizēta projekta ietvaros tapušo dabas izzināšanas programmu izmēģināšanai un dabas izglītības centru piedāvājuma adaptēšanai dažādu mērķgrupu vajadzībām.

 

Dabas izglītības centros sagatavotas 13 jaunas mācību programmas par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām Latvijā, dažādām dabas vērtībām, to nozīmi dabas daudzveidības saglabāšanā un ekoloģiskajos procesos. Programmas ir veidotas un pielāgotas dažādām mērķauditorijām, un tās iekļauj tēmas apgūšanu gan teorētiski, gan praktiski, dodoties dabā un veicot vienkāršus pētījumus, kā arī strādājot ar darba lapām un dabas izpētes aprīkojumu. Programmu testēšanai un iespējamo uzlabojumu veikšanai projekta norises laikā tika organizētas mācību dienas. Tajās kopā ar dalībniekiem piedalījās arī attiecīgo jomu eksperti, kas palīdzēja veidot programmas saturu, saplānot aktivitātes un uzdevumus atbilstoši mērķauditorijai, kā arī vadīt praktiskās nodarbības dabā.

 

Dabas izglītības centru un jauno dabas izzināšanas programmu galvenā mērķauditorija nenoliedzami ir dažāda vecuma skolēni un viņu skolotāji, taču, lai dabas izziņa būtu pieejama pēc iespējas plašākam sabiedrības lokam, gan jaunās programmas, gan mācību dienas tika veidotas un organizētas arī citām mērķauditorijām – pieaugušajiem, ģimenēm ar maziem bērniem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām u.c. Piemēram, ”Dagdas invalīdu brālības NEMA” biedri piedalījās mācību dienā „Dabas izglītības centra ”Rāzna” piedāvājuma izmantošanas iespējas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”. Izvēlētā tēma bija saistīta ar nepieciešamību gūt pieredzi darbā ar dažādām mērķgrupām, testējot un pārdomājot piedāvājuma izmantošanu cilvēkiem ar kustību traucējumiem, cilvēkiem ar runas, valodas vai garīgās attīstības traucējumiem.

 

Vairāk informācijas par dabas izglītības centros piedāvātajām dabas izpētes un izzināšanas iespējām, tostarp nodarbībām, lai izmēģināt kādu no jaunajām mācību programmām, atradīsiet Dabas aizsardzības pārvaldes mājas lapas (www.daba.gov.lv) sadaļā `Vides izglītība` - `Dabas izglītības centri`.

 

Projekts „Dabas izglītības sekmēšana – efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai” jeb „Cilvēki un daba” tiek īstenots Latvijas, Igaunijas un Krievijas Federācijas teritorijās, un tā galvenais mērķis ir sabiedrības vides apziņas celšana ilgtspējīgai un integrētai dabas aizsardzībai projekta darbības reģionā, kā arī projektā iesaistīto dabas aizsardzības institūciju kapacitātes pilnveidošana dabas izglītības jomā. Projekta ilgums ir 30 mēneši – līdz 2014.gada 30.septembrim. Projektu līdzfinansē Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013. Kopējais projekta finansējums ir 1 499 977 EUR no kuriem 90% – 1 349 979 EUR ir Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansējums.

 

 

Ilze Vanaga

Dabas aizsardzības pārvaldes

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Foto: DAP arhīvs

 

Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. Programmas mājaslapa: www.estlatrus.eu.