Jūras piekraste, liedags

Noslēdzoties četrām publiskajām sanāksmēm Salacgrīvā, Engurē, Ventspilī un Liepājā par turpmāko aizsargājamo jūras teritoriju attīstību, Dabas aizsardzības pārvalde (pārvalde) aicina ikvienu interesentu līdz 16. jūlijam rakstiski iesniegt savus priekšlikumus šo teritoriju turpmākās attīstības vīzijai.

Pateicamies ikvienam interesentam, kurš atrada laiku piedalīties sanāksmēs. No dažādām ieinteresētajām pusēm un piekrastes iedzīvotājiem esam saņēmuši vērtīgus viedokļus par piekrastes attīstību, un tas ir ļoti noderīgi dabas aizsardzības plānu izstrādes sākumposmā. Jo aktīvāk procesos iesaistās ne tikai valsts un pašvaldības iestādes, bet sabiedrība kopumā, jo lielāka iespēja mums ir sabalansēt un dabas plānos ietvert dažādu grupu atšķirīgās vajadzības,” uzsver pārvaldes Dabas aizsardzības departamenta direktore Gita Strode.

Pārvaldes īstenotais LIFE REEF projekts ne vien nodrošina izpēti un priekšlikumu gatavošanu aizsardzības statusa noteikšanai bioloģiski nozīmīgām platībām dziļjūrā, bet arī sava veida “revīziju” visam aizsargājamo teritoriju tīklam jūrā. Tā kā aizsargājamās jūras teritorijas ir arī Natura 2000 teritorijas, izstrādājot dabas aizsardzības plānu, tām tiks izvērtētas esošās robežas, pārskatīts funkcionālais zonējums un katrai noteikti skaidri saprotami aizsardzības mērķi.

Priekšlikumus rakstiski var iesniegt līdz 16.jūlijam, adresējot tos pārvaldei pa pastu (Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150) vai e-pastā pasts@daba.gov.lv.

Pārvalde sākusi vienota dabas aizsardzības plāna izstrādi esošajām īpaši aizsargājamām jūras un Natura 2000 teritorijām “Nida – Pērkone”, “Akmensrags”, “Irbes šaurums”, “Rīgas līča rietumu piekraste”, “Selga uz rietumiem no Tūjas”, “Vitrupe – Tūja”, “Ainaži – Salacgrīva”, kā arī potenciālajām aizsargājamām jūras teritorijām Baltijas jūras Latvijas Republikas ekskluzīvās ekonomiskās zonas ūdeņos.

LIFE REEF projekta laikā Baltijas jūras akvatorijā plānots kartēt un izpētīt ES nozīmes īpaši aizsargājamos jūras biotopus Smilts sēkļi jūrā un Akmeņu sēkļi jūrā 4116 kvadrātkilometru platībā. Plašāka informācija par projektu pieejama interneta vietnē reef.daba.gov.lv.

 

LIFE REEF jeb “Jūras aizsargājamo biotopu izpēte un nepieciešamā aizsardzības stāvokļa noteikšana Latvijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā” pārvalde īsteno kā vadošais partneris sadarbībā ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu “BIOR” un Latvijas Hidroekoloģijas institūtu.

Informācija atspoguļo tikai LIFE REEF īstenotāju redzējumu. Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra nav atbildīga par šeit sniegtās informācijas iespējamo izmantojumu.​

LIFE REEF logo rinda