LIFE REEF Projekti
Iezīmēts jūras grundulis

Lai veiksmīgāk pētītu Baltijas jūrā sastopamos apaļos jūrasgrunduļus un iegūtu nepieciešamos datus sugas apsaimniekošanas plānam, arī šogad Dabas aizsardzības pārvaldes projekts LIFE REEF organizē 4 000 jūras grunduļu iezīmēšanu ar T-bar zīmi un atlaišanu jūrā. Projekts kopā ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu “BIOR” (institūts) aicina sabiedrību ziņot par iezīmēto apaļo jūrasgrunduļu noķeršanas gadījumiem. Par ziņu sniegšanu paredzēta atlīdzība.

Kopā ar šīm zivīm projekta laikā būs iezīmēti jau 8 000 jūrasgrunduļu – no tiem 4 000 Rīgas jūras līcī un 4 000 Baltijas jūras atklātajā daļā. T-bar zīme tiek ievietota katras zivs augšējā spurā, un tajā ietverts uzrakstu “BIOR RIGA” un īpašs četru ciparu kods.

Apaļais jūrasgrundulis ir invazīva suga, kas salīdzinoši neilgā laika posmā ir kļuvusi par vienu no dominējošām zivju sugām Latvijas piekrastes ūdeņos. Apaļajam jūrasgrundulim raksturīgs izteikti agresīvs dzīvesveids – tas negatīvi ietekmē vairākas vietējās sugas un palielina spiedienu uz vidē pieejamo barības bāzi, tādēļ tam ir augsts potenciāls negatīvi ietekmēt sugas un dzīvotnes aizsargājamās jūras teritorijās.

“Tuvākajā nākotnē ir jāizstrādā plāns apaļā jūrasgrunduļa apsaimniekošanai. Lai to paveiktu, ir jāspēj raksturot sugas sezonālā un telpiskā izplatība. Līdz šim pieejamā informācija par apaļo jūrasgrunduļu migrāciju Baltijas jūrā ir bijusi nepilnīga, tādēļ projektā tiek veikta apaļo jūrasgrunduļu iezīmēšana. Uz šo zināšanu pamata varēs precīzāk identificēt iespējamos risinājumus, lai  nodrošinātu efektīvāku un zinātniskos datos balstītu apaļo jūrasgrunduļu zvejas pārvaldību Latvijas piekrastē. Taču svarīgākais veiksmīga pētījuma posms ir iezīmēto apaļo jūrasgrunduļu atgūšana. Balstoties uz šiem datiem mēs uzzināsim apaļā jūrasgrunduļa veikto migrācijas posmu noteiktā laika periodā,” stāsta institūta Zivju resursu pētniecības departamenta Jūras nodaļas vadītājs Ivars Putnis.

Par katru iezīmēto grunduļu gadījumu jāziņo institūta Zivju resursu pētniecības departamenta Jūras nodaļai pa tālruni +371 20239304 vai rakstot e-pastu uz ivars.putnis@bior.lv. Sazinoties nepieciešams ziņot zīmē redzamo kodu, pilnu zivs garumu cm, noķeršanas rīku, zvejas ilgumu, datumu un vietas koordinātas. Nepieciešams arī nosūtīt zivs fotogrāfiju, lai tajā redzams īpašais kods. Noķerto zivi var arī sasaldēt un uzglabāt veselā veidā vēlākai nodošanai institūtam.

Dabas aizsardzības pārvalde projektu LIFE REEF jeb “Jūras aizsargājamo biotopu izpēte un nepieciešamā aizsardzības stāvokļa noteikšana Latvijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā” īsteno kā vadošais partneris sadarbībā ar institūtu “BIOR” un Latvijas Hidroekoloģijas institūtu.

LIFE REEF laikā Baltijas jūras akvatorijā plānots kartēt un izpētīt Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamos jūras biotopus Smilts sēkļi jūrā un Akmeņu sēkļi jūrā  4116 kvadrātkilometru platībā. Plašāka informācija par projektu pieejama interneta vietnē reef.daba.gov.lv.

Informācija atspoguļo tikai projekta LIFE REEF īstenotāju redzējumu. Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra nav atbildīga par šeit sniegtās informācijas iespējamo izmantojumu.

LIFE REEF logo rinda