Monitorings Pētniecība Projekti
Platā airvabole
Platā airvabole. Foto: Valērijs Vahruševs.

Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centru septembrī aizvadīja starptautisku pieredzes apmaiņas semināru bezmugurkaulnieku sugu ekspertiem.

Seminārā speciālisti diskutēja par Eiropā apdraudēto ar ūdeņu biotopiem saistīto bezmugurkaulnieku sugu platās airvaboles (Dytiscus latissimus), divjoslu airvaboles (Graphoderus bilineatus) un medicīnas dēles (Hirudo medicinalis) aizsardzības un monitoringa problēmām un iespējamiem risinājumiem.

Ar savu pieredzi dalījās 32 dalībnieki no Latvijas, Lietuvas, Lielbritānijas, Ukrainas, Čehijas, Šveices, Polijas, Grieķijas, Slovākijas un Itālijas.

Seminārs “Challenges and solutions of protected aquatic animal species (Dytiscus latissimus, Graphoderus bilineatus, Hirudo medicalis) monitoring” notika kā viena no aktivitātēm Latvijas vides aizsardzības fonda finansētajā projektā “Monitoringa un populācijas lieluma aprēķina metodikas pilnveidošana un aprobācija trim ES aizsargājamām bezmugurkaulnieku sugām – platajai airvabolei, divjoslu airvabolei un medicīnas dēlei” (Reģ. Nr. 1-08/27/2020)”.

Projekta laikā, pamatojoties uz sugu dzīvotņu un ekoloģijas analīzi, eksperti iegūs jaunus zinātniski pamatotus dati monitoringa un populācijas aprēķina metodikas uzlabošanai un izstrādei trīs ES nozīmes aizsargājamām bezmugurkaulnieku sugām - platajai airvabolei, divjoslu airvabolei un medicīnas dēlei. Lauka pētījumu rezultātā top rekomendācijas airvabolu nezmugurkaulnieku monitoringa metodikas uzlabošanai un tiek izstrādāta jauna metodika medicīnas dēles Hirudo medicinalis monitoringam, kā arī izstrādāta populācijas aprēķina metodika visām trīs projekta mērķsugām.

LVAF logo