2020
foto

 


Eiropas Savienības LIFE programmas šī gada apbalvošanas ceremonijā apbalvojumu par projektu ar vislielāko ietekmi saņēma Dabas aizsardzības pārvalde par projektu “NAT-PROGRAMME”.

“NAT-PROGRAMME”  īstenošanas laikā laikā ir sagatavots nacionālā līmeņa stratēģiskais dokuments – Dabas aizsardzības Prioritāro rīcību plāns, kas deklarē Latvijas prioritātes bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā. Tāpat tika izstrādāta “Natura 2000 teritoriju nacionālā aizsardzības un apsaimniekošanas programma 2018. – 2030. gadam”.

Tāpat ir izstrādātas un izdotas vadlīnijas aizsargājamo biotopu saglabāšanai Latvijā sešos sējumos latviešu un angļu valodā. Vadlīnijas ir uzskatāmas par "biotopu aizsardzības plāniem", kas izstrādāti  59 ES nozīmes aizsargājamiem biotopiem Latvijā sešās grupās: Piejūra, smiltāji un virsāji; Upes un ezeri; Dabiskās pļavas un ganības; Purvi; ežu atsegumi un alas; Meži.

Šī projekta īpašais devums ir rezultātu ilgtspēja, kas sniegs pienesumu dabas saglabāšanā arī ilgi pēc tā noslēguma. Gan sagatavotās vadlīnijas, kas ir būtisks izziņas materiāls biotopu apsaimniekošanai, gan programma, kas darbojas kā atskaites punkts, arī nākotnē būs nozīmīgi darba pamatdokumenti dabas saglabāšanas pasākumu plānotājiem un īstenotājiem.

Projekta rezultātā ir vērtēts Natura2000 tīkls kopainā un piedāvātas bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas prioritātes valstī, tā nosakot arī kādas problēmas risināmas, izstrādājot dabas aizsardzības plānus atsevišķām Natura 2000 teritorijām. Šo pieeju var saukt par jaunas darbības pieeju dabas aizsardzības nozarē. Izpildot ieteikto algoritmu, ieguldītais finansējums biotopu saglabāšanā dod lielāku atdevi un būtisku bioloģiskās daudzveidības stāvokļa uzlabojumu. 

Informācija par "NAT-PROGRAMME" rezultātiem atrodama Pārvaldes tīmekļa vietnē.

 “LIFE balva” ir Eiropas Komisijas LIFE programmas sekmīgāko Latvijas projektu godināšanas pasākums, kas Latvijā tiek organizēts jau trešo reizi, lai  veicinātu LIFE programmas atpazīstamību Latvijā. Tādējādi identificējot un parādot veiksmīgākos LIFE projektu realizētājus Latvijā.

LIFE programma ir ES (Eiropas Savienības) finanšu instruments vides un klimata jomā, ar mērķi veicināt, aktualizēt, attīstīt un īstenot ES vides un klimata politiku, līdzfinansējot projektus ar Eiropas pievienoto vērtību. LIFE programmas kopējais budžets laika posmam no 2018.–2020. gadam   ir   EUR 1 657 miljoni. EK apstiprināto projektu realizācijai pieejams arī nacionālais finansējums. LIFE programma Latvijā darbojas no 2001. gada un ar tās atbalstu veiksmīgi realizēti 48 projekti.