Statuss:
Noslēdzies
Dzīvotņu kolāža

Izstrādāt un publicēt apsaimniekošanas un aizsardzības vadlīnijas piekrastes, saldūdens, zālāju, virsāju, krūmāju, purvu, mežu, iežu atsegumu un alu biotopu grupām.

attels
attels
attels
Projekta NAT-PROGRAMME logo

 

 

Natura 2000 teritoriju nacionālā aizsardzības un apsaimniekošanas programma

National Conservation and Management Programme for Natura 2000 Sites in Latvia

LIFE11 NAT/LV/000371 - "NAT-PROGRAMME"

Programmas LIFE+ Nature & Biodiversity projekts

 

 • JOMA
  • dabas aizsardzība, informācijas tehnoloģijas

 

 • PROJEKTA MĒRĶI
  1. Izstrādāt un publicēt nacionālo Natura 2000 teritoriju aizsardzības un apsaimniekošanas programmu Latvijai, lai sekmētu vienotu un plānotu dabas vērtību apsaimniekošanu visās Natura 2000 sauszemes teritorijās Latvijā.
  2.  Izstrādāt un publicēt apsaimniekošanas un aizsardzības vadlīnijas visām biotopu grupām Natura 2000 teritorijās Latvijā, lai sekmētu aktuālu, praksē pārbaudītu un nozares profesionāļu atzītu biotopu apsaimniekošanu.
  3.  Sabiedrības vides apziņas celšana - informējot par dabas aizsardzības pasākumiem un pieejamiem finanšu resursiem Natura 2000 teritorijās, kā arī iesaistot sabiedrību biotopu apsaimniekošanā.

 

 • PROJEKTA GALVENIE UZDEVUMI UN RĪCĪBAS 
  1. Izstrādāt un publicēt apsaimniekošanas un aizsardzības vadlīnijas piekrastes, saldūdens, zālāju, virsāju, krūmāju, purvu, mežu, iežu atsegumu un alu biotopu grupām;
   1. Veikt eksperimentālus aizsargājamo biotopu apsaimniekošanas darbus katrā no augstāk minētajām biotopu grupām, lai dabā pārbaudītu dažādas biotopu apsaimniekošanas metodes un izvērtētu to efektivitāti.
   2. Organizēt seminārus un darba grupu sanāksmes apsaimniekošanas un aizsardzības vadlīniju izstrādei augstāk minētajām biotopu grupām.
  2. Izstrādāt un publicēt nacionālo Natura 2000 teritoriju aizsardzības un apsaimniekošanas programmu;
   1. Apkopot un izvērtēt esošos sugu un biotopu apsaimniekošanas pasākumus Natura 2000 teritorijās Latvijā;
   2. Izvērtēt pašreizējo sugu un biotopu aizsardzības stāvokli un tā atbilstību Natura 2000 teritoriju dabas vērtībām;
   3. Organizēt pieredzes apmaiņas braucienus uz citu valstu dabas aizsardzības nozares organizācijām, lai iepazītu tur lietotās vai plānotās apsaimniekošanas programmas un vadlīnijas.
  3. Analizēt un papildināt šobrīd pieejamo Natura 2000 biotopu kartējumu nākamā perioda 2014 – 2020 Lauku attīstības programmas kontekstā. 
  4. Digitalizēt un integrēt projektā iegūtos dabas datus vienotajā dabas datu pārvaldības sistēmā «Ozols».
  5. Sagatavot un izvietot informācijas stendus par veiktajiem biotopu apsaimniekošanas veidiem un pasākumiem Natura 2000 teritorijās.
  6. Izveidot projekta interneta mājas lapu.
  7. Organizēt informatīvus seminārus un apmācības  valsts iestāžu un nevalstisko organizāciju parstāvjiem, dabas aizsardzības speciālistiem, vietējiem uzņēmējiem, zemes īpašniekiem un citu ieinteresēto pušu pārstāvjiem.

 

 • PLĀNOTIE REZULTĀTI
  1. Izstrādāta un publicēta Natura 2000 teritoriju nacionālā aizsardzības un apsaimniekošanas programma. 
  2. Izstradātas un publicētas apsaimniekošanas un aizsardzības vadlīnijas piekrastes, saldūdens, zālāju, virsāju, krūmāju, purvu, mežu, iežu atsegumu un alu biotopu grupām.
  3. Sagatavoti un izplatīti drukātie materiāli :
   1. Natura 2000 teritoriju nacionālā aizsardzības un apsaimniekošanas programma (pilna programma: 200 eks. latviešu valodā, 50 eks. angļu valodā; programmas kopsavilkums: 150 eks.)
   2. Apsaimniekošanas vadlīniju rokasgrāmata visām biotopu grupām (5000 eks.)
   3. Apsaimniekošanas vadlīniju brošūras katrai biotopu grupai - kopā sešas brošūras (katras biotopu grupas brošūrai  4000 eks. latviešu valodā un 1500 eks. angļu valodā).
  4. Izveidota projekta interneta lapa, kas veic pastāvīga informācijas avota funkcijas, iepazīstinot ar projekta aktivitātēm. Projekta mājas lapā publicētas projekta ietvaros izstrādato dokumentu (programmas, vadlīniju un brošūru) elektroniskās versijas.
  5. Izgatavoti un izvietoti informācijas stendi Gaujas nacionālajā parkā, Ķemeru nacionālajā parkā, Rāznas nacionālajā parkā, Slīteres nacionālajā parkā, dabas parkā „Bauska”, dabas liegumā „Užava” un dabas liegumā „Ventas ieleja”, kas sniedz informāciju par projekta ietvaros veiktajiem apsaimniekošanas un biotopu aizsardzības pasākumiem šajās Natura 2000 vietās.
  6. Organizēti pieredzes apmaiņas braucieni uz ārvalstīm.
  7. Semināros, darba grupu sanāksmēs un apmācībās tieši informēti kopumā līdz 1000 cilvēku - valsts iestāžu un nevalstisko organizāciju parstāvji, dabas aizsardzības speciālisti, vietējie uzņēmēji, zemes īpašnieki un citu ieinteresēto pušu pārstāvji.
 • IDENTIFIKĀCIJAS Nr.
  • LIFE11 NAT/LV/000371
 • ĪSTENOŠANAS LAIKS
  • 2012. gada decembris - 2017. gada februāris
 • KOPĒJAIS FINANSĒJUMS
  • 1 609 700 EUR
 • ES LĪDZFINANSĒJUMS
  • 50% (804 850 EUR) finansē Eiropas Savienības LIFE+ Nature & Biodiversity programma.
 • LĪDZFINANSĒJUMS
  • 50% (804 850 EUR) līdzfinansējumu nodrošina Latvijas Vides aizsardzības fonds.
 • ĪSTENOŠANAS VIETA
  • Projekta darbība tiek veikta visās Natura 2000 sauszemes teritorijās Latvijā.
 • ABREVIATŪRA
  • NAT-PROGRAMME

Dabas aizsardzības pārvalde

Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas novads, Latvija, LV-2150.

E-pasts: pasts@daba.gov.lv

Tīmekļvietne: www.daba.gov.lv

Aizsargājamo biotopu saglabāšanas vadlīnijas Latvijā (2017)

Vadlīniju sagatavošanā ar savu pieredzi un zināšanām dalījušies vairāk nekā 150 nozares speciālisti, dzīvotņu un sugu eksperti - meklējot atbildes uz galvenajiem darba grupās izvirzītajiem jautājumiem - kas nepieciešams īpaši aizsargājamiem biotopiem, lai nodrošinātu tiem labvēlīgas aizsardzības statusu un tajos dzīvojošo sugu ekoloģiskās prasības.

NATURA2000 teritoriju nacionālā aizsardzības un apsaimniekošanas programma 2018–2030 (2017)

Tālrunis - +371 67509545

E-pasts - pasts@daba.gov.lv