Statuss:
Īstenošanā
18.02.2021.
Uz hidroloģiskās modelēšanas balstīta zinātniska pamatojuma sagatavošana Teiču dabas rezervāta (TDR) ārējās aizsargjoslas noteikšanai ar mērķi nodrošināt purva ekosistēmas aizsardzību.
Statuss:
Īstenošanā
23.11.2020.
Līdz šim vērienīgākais projekts dabas aizsardzības jomā Latvijā, lai aizsargājamām sugām un biotopiem nodrošinātu saglabāšanos ilgtermiņā. Tiks pārskatītas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju plānošanas pieejas un pilnveidots Natura 2000 teritoriju…
Statuss:
Īstenošanā
23.11.2020.
Baltijas jūras Latvijas piekrastē sastopami divi Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamie biotopi - Smilšu sēkļi jūrā un Akmeņu sēkļi jūrā. Projektā paredzēts noskaidrot to izplatību un izvērtēt ekoloģisko stāvokli Latvijas ekskluzīvajā…
Statuss:
Noslēdzies
01.12.2019.
Projekta laikā izstrādāts kvalitatīvs un konkurētspējīgs LIFE Vides apakšprogrammas Integrētā projekta pieteikums Prioritāro rīcību plāna ieviešanai un sugu un dzīvotņu aizsardzības stāvokļa uzlabošanai Latvijā.
Statuss:
Noslēdzies
01.09.2016.
Projekts īstenots, lai uzlabotu retu un aizsargājamu piekrastes biotopu stāvokli, mazinātu antropogēnās ietekmes sekas un līdzsvarotu dabas parka «Piejūra» apmeklētāju intereses ar piekrastes bioloģiskās daudzveidības pastāvēšanu.
Statuss:
Noslēdzies
01.09.2015.
Purvi, uzņemot no atmosfēras oglekļa dioksīdu un, veidojot lielu daudzumu organiskā materiāla, ir milzīga oglekļa krātuve. Cilvēka darbības rezultātā degradētie purvi jeb kūdrāji rada nozīmīgas oglekļa dioksīda CO2 emisijas, tādēļ to rekultivācija…
Statuss:
Noslēdzies
01.06.2014.
Programmas LIFE+ Vides politika un pārvaldība projekts Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā   Assessment of ecosystems and their services…
Statuss:
Noslēdzies
01.12.2012.
.Programmas LIFE+ Nature & Biodiversity projekts     Natura 2000 teritoriju nacionālā aizsardzības un apsaimniekošanas programma National Conservation and Management Programme for Natura 2000 Sites in…
Statuss:
Noslēdzies
01.09.2011.
  .Programmas LIFE+ Nature & Biodiversity projekts bilde Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana Restoring the hydrological regime of the Kemeri National Park LIFE10 NAT/LV/000160 - "HYDROPLAN"   …
Statuss:
Noslēdzies
01.09.2011.
.Programmas LIFE+ Nature & Biodiversity projekts    Meža biotopu atjaunošana Gaujas nacionālajā parkā Forest Habitat Restoration within the Gauja National Park LIFE10 NAT/LV/000159 - "FOR-REST"    …