Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Īstenošanā
  18.02.2021.
  Projekta ietvaros tiks pilnveidots dabas daudzveidības saglabāšanas stūrakmens - sugu aizsardzības sistēma, izvērtējot savvaļas sugu apdraudētību un to juridiskās aizsardzības nepieciešamību. Lai veicinātu sabiedrības izpratni par apdraudētajām…
  Statuss:
  Īstenošanā
  23.11.2020.
  Līdz šim vērienīgākais projekts dabas aizsardzības jomā Latvijā, lai aizsargājamām sugām un biotopiem nodrošinātu saglabāšanos ilgtermiņā. Tiks pārskatītas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju plānošanas pieejas un pilnveidots Natura 2000 teritoriju…
  Statuss:
  Īstenošanā
  23.11.2020.
  Baltijas jūras Latvijas piekrastē sastopami divi Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamie biotopi - Smilšu sēkļi jūrā un Akmeņu sēkļi jūrā. Projektā paredzēts noskaidrot to izplatību un izvērtēt ekoloģisko stāvokli Latvijas ekskluzīvajā…
  Statuss:
  Noslēdzies
  01.12.2019.
  Projekta laikā izstrādāts kvalitatīvs un konkurētspējīgs LIFE Vides apakšprogrammas Integrētā projekta pieteikums Prioritāro rīcību plāna ieviešanai un sugu un dzīvotņu aizsardzības stāvokļa uzlabošanai Latvijā.
  Statuss:
  Noslēdzies
  01.09.2016.
  Projekts īstenots, lai uzlabotu retu un aizsargājamu piekrastes biotopu stāvokli, mazinātu antropogēnās ietekmes sekas un līdzsvarotu dabas parka «Piejūra» apmeklētāju intereses ar piekrastes bioloģiskās daudzveidības pastāvēšanu.
  Statuss:
  Noslēdzies
  01.09.2015.
  Purvi, uzņemot no atmosfēras oglekļa dioksīdu un, veidojot lielu daudzumu organiskā materiāla, ir milzīga oglekļa krātuve. Cilvēka darbības rezultātā degradētie purvi jeb kūdrāji rada nozīmīgas oglekļa dioksīda CO2 emisijas, tādēļ to rekultivācija…
  Statuss:
  Noslēdzies
  01.06.2014.
  Ekosistēmu pakalpojumu ekonomisko novērtējumu ir svarīgi veikt, lai izskaidrotu dabas kapitāla nozīmi un tā ilgtspējīgas apsaimniekošanas būtiskumu lēmumu pieņēmējiem, uzņēmējiem un sabiedrībai kopumā.
  Statuss:
  Noslēdzies
  01.12.2012.
  Izstrādāt un publicēt apsaimniekošanas un aizsardzības vadlīnijas piekrastes, saldūdens, zālāju, virsāju, krūmāju, purvu, mežu, iežu atsegumu un alu biotopu grupām.    
  Statuss:
  Noslēdzies
  01.09.2011.
    .Programmas LIFE+ Nature & Biodiversity projekts bilde Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana Restoring the hydrological regime of the Kemeri National Park LIFE10 NAT/LV/000160 - "HYDROPLAN"   …
  Statuss:
  Noslēdzies
  01.09.2011.
  Purvaino mežu (91D0*), vecu vai dabisku boreālo mežu (9010*) un nogāžu un gravu mežu (9180*) aizsardzībai nepieciešama ilgtermiņa meža biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas programma.