Statuss:
Īstenošanā
Latvianature

Līdz šim vērienīgākais projekts dabas aizsardzības jomā Latvijā, lai aizsargājamām sugām un biotopiem nodrošinātu saglabāšanos ilgtermiņā. Tiks pārskatītas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju plānošanas pieejas un pilnveidots Natura 2000 teritoriju tīkls.

Savukārt, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas veicināšanai privātajās zemēs projektā paredzēts radīt īpašus atbalsta mehānismus, tostarp, izstrādāt efektīvu nacionāla līmeņa kompensācijas modeli. Dabas vērtību saglabāšana un biotopu atjaunošana ir būtisks ieguldījums ekosistēmu pakalpojumu nodrošināšanā, kas ir pamats ne tikai ilgtspējīgas ekonomikas attīstībai, bet arī kvalitatīvas dzīves vides un veselīgas sabiedrības pastāvēšanai.

Projektu paredzēts īstenot līdz 2028. gadam, un par kopējā mērķa sasniegšanu ir vienojušās desmit organizācijas, kas pārstāv gan valsts, gan nevalstisko sektoru, gan arī augstākās izglītības iestādes.

LIFE LatViaNature logo rinda

Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija

Optimising the Governance and Management of the Natura 2000 Protected Areas Network in Latvia

Eiropas savienības LIFE Vides programmas LIFE integrētais projekts LIFE19 IPE/LV/000010

» JOMAS

Dabas aizsardzības sistēma Latvijā, Natura 2000 teritorijas, dabas aizsardzības plāni, kompensāciju mehānismi dabas aizsardzībā, ES nozīmes zālāju un mežu biotopi, biznesa iespējas dabas daudzveidībā, invazīvo sugu ierobežošana, dabas datu IT sistēma, sabiedrības informēšana.

» PROJEKTA MĒRĶI

Projekta mērķis ir ieviest Latvijā Natura 2000 teritoriju prioritāro rīcību programmu*, nodrošinot ES nozīmes biotopu un sugu labvēlīgu aizsardzības stāvokli, kā arī izstrādājot piemērotas un inovatīvas pieejas aktuālu dabas aizsardzības jautājumu risināšanā.

* Prioritāro rīcību programma (Prioritised Action Framework) – stratēģisks daudzgadu plānošanas dokuments, kas sniedz visaptverošu pārskatu par pasākumiem, kas nepieciešami, lai saglabātu un atjaunotu ES nozīmes biotopu un sugu labvēlīgu aizsardzības stāvokli.

» PROJEKTA GALVENIE UZDEVUMI UN RĪCĪBAS

 • Uzlabot biotopu un sugu aizsardzības stāvokli, kā instrumentus izmantojot aizsardzības mērķu noteikšanu nacionālā un teritoriju līmenī, biotopu apsaimniekošanas plānu izstrādi, lai nodrošinātu atbilstošu apsaimniekošanu.
 • Pilnveidot Natura 2000 teritoriju tīklu.
 • Pilnveidot dabas aizsardzības plānu izstrādes sistēmu un normatīvo regulējumu.
 • Veicināt dabas vērtību saglabāšanu un ilgtspējīgu apsaimniekošanu privātajās zemēs, izstrādājot efektīvus atbalsta mehānismus un inovatīvas pieejas.
 • Izstrādāt efektīvu invazīvo sugu pārvaldības sistēmu.
 • Izveidot mūsdienīgu, centralizētu dabas datu pārvaldības sistēmu.
 • Stiprināt iesaistīto organizāciju kapacitāti un veicināt sadarbību starp valsts, nevalstiskajām un zinātniskajām institūcijām.
 • Veicināt ieinteresēto pušu, īpaši privāto zemju īpašnieku, iesaisti un izpratni par dabas daudzveidības saglabāšanas nozīmi un šo jautājumu integrāciju dažādos sektoros.
 • Veicināt sabiedrības izpratni un zināšanas par dabas aizsardzības jautājumiem un brīvprātīgas iesaistes lomu dabas daudzveidības saglabāšanā.
 • IDENTIFIKĀCIJAS Nr.
  • LIFE19 IPE/LV/000010
    
 • ĪSTENOŠANAS LAIKS
  • 2020. gada 1. augusts - 2028. gada 31. decembris
    
 • ES LĪDZFINANSĒJUMS
  • 60% jeb 11 690 504 EUR finansē Eiropas Savienības LIFE Vides programma
    
 • NACIONĀLAIS LĪDZFINANSĒJUMS
  • 40% jeb 7 793 669 EUR līdzfinansējumu nodrošina Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas Vides aizsardzības fonds un projekta partneru pašu ieguldījums.
    
 • INTEGRĒTĀ PROJEKTA** PAPILDINOŠAIS FINANSĒJUMS
  • Projekta mērķu sasniegšanai turpmāko astoņu gadu periodā tiks piesaistīts papildinošais finansējumu 114 340 087 EUR apmērā no dažādiem avotiem (t.sk. Kohēzijas fonds, Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Eiropas Sociālais fonds, Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, Norvēģijas finanšu instruments, Horizon 2020 u.c.).
   **LIFE-IP LatViaNature ir ES LIFE Vides programmas Integrētais projekts, kas nodrošina Eiropas Savienībā būtisku vides politikas dokumentu ieviešanu. Integrētos projektus raksturo daudznozaru pieeja, ilgtermiņa skatījums, plašs iesaistīto partneru loks un plašs ģeogrāfiskais pārklājums.  Integrētā projekta galvenais mērķis ir konkrētās stratēģijas vai rīcības plāna pilnīga ieviešana, iesaistot projekta mērķim atbilstošās nozares un ieinteresētās puses. To īstenošanā ir nepieciešama papildinošā finansējuma piesaiste (no citu Eiropas Savienības finanšu instrumentu, valsts vai privātā finansējuma avotiem). Integrētā projekta galvenais mērķis ir konkrētās stratēģijas vai rīcības plāna pilnīga ieviešana, iesaistot visas nozares un ieinteresētās puses
    
 • ĪSTENOŠANAS VIETA
  • Latvija
    
 • ABREVIATŪRA
  • LIFE-IP LatViaNature
    
 • PROJEKTA MĀJAS LAPA

Aicinām sekot projekta aktualitātēm

KONTAKTINFORMĀCIJA

Ieva Saleniece

Projekta vadītāja - Siguldas birojs, Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150
ieva.saleniece [at] daba.gov.lv

Inga Pikšena

Projekta koordinatore - Siguldas birojs, Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150
inga.piksena [at] daba.gov.lv