Statuss:
Īstenošanā
Salaca. Pietrags

Praktisku apsaimniekošanas pasākumu īstenošana un plānošanas dokumentu izstrāde ar mērķi uzlabot Salacas daļbaseina upju kvalitāti un saglabāt dabas vērtības ilgtermiņā, kā arī zināšanu un labās prakses nodošana sabiedrībai un jomas ekspertiem.

Ūdens struktūrdirektīvas un Biotopu direktīvas harmonizācija un integrēta apsaimniekošanas pasākumu īstenošana saldūdeņu kvalitātes uzlabošanai Salacas daļbaseinā

Adaptation of Water Framework Directive and Habitats Directive harmonization and integrated actions for freshwater quality improvement in Salaca river sub catchment

Eiropas Komisijas LIFE Vides un Klimata programma 

» JOMAS

Dabas aizsardzība, dabas teritoriju apsaimniekošana, dabas teritoriju pārvaldība, ekosistēmu pakalpojumi, institūciju veiktspējas paaugstināšana, integrēta vides pārvaldība, monitorings 

» PROJEKTA MĒRĶI

Veicināt labas ūdeņu ekoloģiskās kvalitātes un labvēlīga saldūdeņu biotopu aizsardzības stāvokļa sasniegšanu, kā to nosaka Ūdens struktūrdirektīva, Biotopu direktīva,  un ES bioloģiskās daudzveidības stratēģija.

» GALVENIE UZDEVUMI

 1. Biotopu direktīvas un Ūdens struktūrdirektīvas harmonizācija modeļteritorijā – Salacas daļba-seinā
  • Ūdens struktūrdirektīvai 2000/60/EC (ŪSD) un Biotopu direktīvai 92/43/EEK (BD) ir vienots mērķis – panākt labu kvalitāti saldūdens ekosistēmās, taču to pieejā ir vairākas atšķirības. LIFE IS SALACA pro-jektā tiks izstrādāta jauna pieeja saldūdeņu kvalitātes novērtēšanā un apsaimniekošanā, apvienojot abu direktīvu prasības. Balstoties uz Salacas daļbaseina piemēru, tiks sagatavotas vadlīnijas vienota monito-ringa tīkla izstrādei, lai šī pieeja varētu tikt izmantota gan citos upju baseinos Latvijā, kā arī citās ES da-lībvalstīs.
 2. N2000 teritorijas “Salacas ielejas” dabas aizsardzības plāna izstrāde jaunā ietvarā
  • N2000 teritorijai “Salacas ieleja” pašreiz nav spēkā esoša dabas aizsardzības (DA) plāna. Projekta ietvaros plānots izstrādāt DA plānu, iekļaujot projekta rezultātus no ŪSD un BD harmonizācijas procesa un pro-jektā īstenotajām upmalu mežu un zivju dzīvotņu apsaimniekošanas metodēm, lai izveidotu jaunu un in-tegrētu N2000 teritorijas apsaimniekošanas plānu, kas kalpos par pamatu ne tikai ES nozīmes biotopu un sugu aizsardzībai un saglabāšanai, bet arī ietvers apsaimniekošanas aktivitātes, kas nepieciešamas arī ŪSD pasākumu īstenošanai, tūrisma slodzes regulēšanai, ekosistēmu pakalpojumu nodrošināšanai u.c 
 3. Interaktīvas ekspozīcijas izveidošana Salacgrīvā par Salacas upes dabas vērtībām - “Salacas kras-tos un dzelmē”
  • To veidos četras savstarpēji papildinošas interaktīvās ekspozīcijas - upju apsaimniekoša-na no sendienām līdz mūsdienām, laboratorija, mini kino teātris un zemūdens pasaule upē. Visas ekspozī-cijas plānots izstrādāt populārzinātniskā valodā, izmantojot gan dažādas mehāniskās, gan digitālās ierīces un dizaina risinājumus.
 4. Biotopu pieejamības, kvantitātes un kvalitātes uzlabošana ekoloģiski jutīgām zivju sugām.
  • ES no-zīmes aizsargājamā biotopa 3260 “Upju straujteces un dabiski upju posmi” aizsardzības stāvoklis Latvijā ir novērtēts kā nepietiekams. Pārmērīga eitrofikācija un sedimentācija ir viens no svarīgākajiem faktoriem, kas samazina ekoloģiski jutīgo zivju sugu biotopu kvalitāti un kvantitāti. Šī projekta ietvaros sagatavotās zivju dzīvotņu uzlabošanas vadlīnijas ar varēs tikt pielāgotas izmantošanai arī citās Latvijas lašupēs, tādē-jādi palielinot līdzīgu darbību efektivitāti un ieguvumu.
 5. Upmalu mežu apsaimniekošana
  • Aizsargjoslu likums nosaka principu, kā apsaimniekot piekrastes mežus, lai novērstu erozijas procesu attīs-tību, tomēr, apsaimniekojot pēc esošajiem principiem, ik gadu upēs nonāk tūkstošiem m3 sedimentu, kas nogulsnējas upēs, tai skaitā straujtecēs, un veicina to kvalitātes pazemināšanos. Projekta ietvaros ir pare-dzēts demonstrēt jaunu veidu piekrastes mežu apsaimniekošanā, optimāli izvēloties koku sugu sastāvu, kas pozitīvi ietekmēs un palielinās veģetācijas daudzveidību mežaudzē. 
 6. Ekosistēmu pakalpojumu vērtēšanas pielietošana zemes izmantošanas modelēšanā
  • Salacas upes ielejai ir ļoti plaši sniegtie ekosistēmu pakalpojumi, piemēram, zivju resursi, saldūdens kvali-tātes regulēšana, erozijas kontrole, biotopu nodrošināšana, kultūras pakalpojumi, atpūtas iespējas, kā arī estētiskā, zinātnes un izglītības vērtība. Pilnveidotās zināšanas par ekosistēmu pakalpojumu nodrošināju-mu Salacas upes ielejā ir būtiskas, lai nodrošinātu Salacas upes ielejas ilgtspējīgu apsaimniekošanu.

» PLĀNOTIE REZULTĀTI

 • Izstrādāta jauna pieeja saldūdeņu kvalitātes apsaimniekošanā, apvienojot ŪSD un BD prasības. Izstrādātas ŪSD un BD harmonizācijas procesa vadlīnijas un ieteikumi nākamajam Vides monitoringa programmas ciklam. 
 • Izstrādāts N2000 teritorijas “Salacas ieleja” dabas aizsardzības plāns, iekļaujot projekta rezultātus un labās prakses piemērus. 
 • Izveidota izstāde “Salacas krastos un dzelmē”.
 • Veikta straujteču atjaunošana 20 ha platībā, uzlabojot ES nozīmes biotopa 3260 Upju straujteces un dabiski upju posmi kvalitāti. Izstrādātās labās prakses vadlīnijas šo darbu īstenošanai.
 • Veikta upmalu mežu apsaimniekošana 65 ha platībā. Izstrādātas labās prakses vadlīnijas un ieteikumi normatīvo aktu grozījumiem. 
 • Veikts ekosistēmu pakalpojumu izvērtējums.
 • IDENTIFIKĀCIJAS Nr.
  • 101114155 LIFE22-ENV-LV-LIFE IS SALACA
    
 • ĪSTENOŠANAS LAIKS
  • 60 mēneši (01/10/23 - 30/09/28)
    
 • KOPĒJAIS FINANSĒJUMS
  • 5 754 798,12 EUR
    
 • ES LĪDZFINANSĒJUMS
  • 60% jeb 3 452 878,88 EUR finansē Eiropas Komisijas LIFE programma
    
 • NACIONĀLAIS LĪDZFINANSĒJUMS
  • 32% jeb 1 866 957,61 EUR līdzfinansējumu nodrošina Latvijas Valsts
    
  • 8% jeb 434 961,63 EUR līdzfinansējumu nodrošina projekta partneru pašu ieguldījums
    
 • ĪSTENOŠANAS VIETA
  • Latvija, Salacas upes daļbaseins
    
 • ĪSAIS NOSAUKUMS
  • LIFE IS SALACA
    
 • ĪSAIS NOSAUKUMS

KONTAKTINFORMĀCIJA

Lauma Vizule-Kahovska

Projekta LIFE IS SALACA koordinatore. Projekta LIFE-IP LatViaNature saldūdens biotopu eksperte - Siguldas birojs, Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150
lauma.vizule [at] daba.gov.lv

Linda Uzule

Projekta LatViaNature savvaļas augu eksperte. Projekta LIFE IS SALACA saldūdeņu biotopu eksperte - Siguldas birojs, Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150
linda.uzule [at] daba.gov.lv

Anete Dzērve

Finansiste
anete.dzerve [at] daba.gov.lv

Maija Bumbiere

Kartogrāfe - Siguldas birojs, Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150
maija.bumbiere [at] daba.gov.lv