Statuss:
Noslēdzies
Publicēšanas datums: 01.12.2019.
Ilustratīvs attels

Projekta laikā izstrādāts kvalitatīvs un konkurētspējīgs LIFE Vides apakšprogrammas Integrētā projekta pieteikums Prioritāro rīcību plāna ieviešanai un sugu un dzīvotņu aizsardzības stāvokļa uzlabošanai Latvijā.

attels
HORIZON 2020 logo
VRAA logo
DAP logo

Tehniskās palīdzības projekts Integrētā projekta izstrādei – Natura 2000 aizsargājamo teritoriju tīkla pārvaldībai un apsaimniekošanai Latvijā

Technical Assistance project for Development of an Integrated project - Governance and Management of the Natura 2000 protected Areas Network in Latvia

» JOMA

Dabas aizsardzības sistēma Latvijā

» PROJEKTA MĒRĶIS

Izstrādāt kvalitatīvu un konkurētspējīgu LIFE Vides apakšprogrammas Integrētā projekta pieteikumu Prioritāro rīcību plāna ieviešanai un sugu un dzīvotņu aizsardzības stāvokļa uzlabošanai Latvijā.

» PROJEKTA GALVENIE UZDEVUMI

 • Projekta vadība un Integrētā pieteikuma izstrādes koordinēšana:
  • Integrētā projekta pieteikuma izstrādes darba grupas, regulāras tikšanās ar potenciālajām partneru organizācijām, iesaistīto institūciju informēšana.
  • Pieredzes apmaiņa un citu ES valstu pieredzes izpēte.
  • Projekta atskaite.
  • Projekta Vadības grupas sanāksmes.
 • Informācijas analīze un ieteikumu izstrāde Integrētā projekta aktivitātēm:
  • Prioritāro rīcību plāna izpēte un ieteikumu sagatavošana aizsargājamo sugu un dzīvotņu aizsardzības stāvokļa uzlabošanai Integrētā projekta ietvaros.
  • Dabas aizsardzības plānu izstrādes sistēmas pārskats.
  • Pašreizējās invazīvo sugu pārvaldības Latvijā informācijas analīze.
  • Informācijas analīze un ieteikumu izstrāde dabas aizsardzības informācijas tehnoloģiju jomā.
  • Kompensācijas mehānismu izpēte un ieteikumu izstrāde sistēmas pilnveidei.
  • Mērķa grupu analīze, iesaistes nodrošināšana.
 • Integrētā projekta finanšu plānošana un risku analīze:
  • Finanšu plāna izstrāde un risku analīze.
  • Papildinošā finansējumu avotu apzināšana.
 • Integrētā projekta pieteikuma sagatavošana

» PLĀNOTIE REZULTĀTI

 • Izstrādāts un iesniegts Eiropas Komisijā LIFE Vides apakšprogrammas Integrētā projekta pieteikums “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” / “Optimising the Governance and Management of the Natura 2000 Protected Areas Network in Latvia” / LatViaNature.
 • IDENTIFIKĀCIJAS Nr.
  • 881586
 • ĪSTENOŠANAS LAIKS
  • 01.12.2019. – 30.06.2020.
 • FINANSĒJUMA AVOTS
  • LIFE
 • KOPĒJAIS FINANSĒJUMS
  • 96 792,20 EUR
 • ĪSTENOŠANAS VIETA
  • Latvija

Dabas aizsardzības pārvalde

Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas novads, Latvija, LV-2150. E-pasts: pasts@daba.gov.lv

Tālrunis - +371 67509545

E-pasts - pasts@daba.gov.lv