Statuss:
Īstenošanā
Susuris

Projekta ietvaros tiks pilnveidots dabas daudzveidības saglabāšanas stūrakmens - sugu aizsardzības sistēma, izvērtējot savvaļas sugu apdraudētību un to juridiskās aizsardzības nepieciešamību. Lai veicinātu sabiedrības izpratni par apdraudētajām sugām tiks atjaunota Sarkanā grāmata.

LIFE logo
VRAA logo
Projekta LIFE FOR SPECIES logo

Apdraudētas sugas Latvijā: uzlabotas zināšanas un kapacitāte, informācijas aprite un izpratne

Threatened species in Latvia: improved knowledge, capacity, data and awareness

Eiropas Komisijas LIFE programmas Vides apakšprogrammas projekts LIFE19 GIE/LV/000857

» JOMAS

Dabas aizsardzība, aizsargājamās sugas, dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS, sabiedrības informēšana

» PROJEKTA MĒRĶI

Projekta mērķis ir uzlabot apdraudēto sugu pārvaldību, ietverot tajā datu kvalitātes un kvantitātes uzlabošanu par sugu sastopamību; jauna apdraudēto sugu saraksta (Sarkanās grāmatas) un jauna aizsargājamo sugu saraksta sastādīšanu, balstoties uz zinātniskiem kritērijiem, kā arī palielinot ieinteresēto pušu un sabiedrība kopumā informētību un aktīvu iesaisti sugu praktiskajā aizsardzībā.

» GALVENIE UZDEVUMI

 • sastādīt apdraudēto sugu sarakstu, pamatojoties uz Starptautiskās dabas un dabas resursu aizsardzības savienības (IUCN) kritērijiem un izmantojot jaunākos pieejamos datus;
 • sagatavot datu lapas par katru apdraudēto sugu ar īsu aprakstu (zinātnisko informāciju – sugas ekoloģija, izplatīšanās, draudi utt.) un ieteikumiem par tās aizsardzības pasākumiem;
 • sagatavot atjauninātu aizsargājamo sugu sarakstu iekļaušanai tiesību aktos;
 • izstrādāt skaidrus kritērijus un elastīgu sistēmu apdraudēto sugu iekļaušanai aizsargājamo sugu sarakstā vai izslēgšanai no tā;
 • uzlabot datu kvalitāti un daudzumu, kā arī nodrošināt to nepārtrauktību dabas datu pārvaldības sistēmā "OZOLS" par apdraudētajām un aizsargājamām sugām;
 • palielināt valsts iestāžu, kā arī sugu un biotopu ekspertu kapacitāti attiecībā uz darbu ar apdraudētajām un aizsargājamajām sugām;
 • veicināt ieinteresēto pušu (piemēram, zemes īpašnieku un apsaimniekotāju, valsts un pašvaldības iestāžu, profesionālo NVO) izpratni un iesaistīšanos sugu praktiskajā aizsardzībā;
 • palielināt sabiedrības izpratni par sugu aizsardzības nepieciešamību un iespējām, veicinot tās iesaisti sugu saglabāšanas pasākumos.

» PLĀNOTIE REZULTĀTI

 • atjaunināts apdraudēto sugu saraksts un veikts to apdraudētības pakāpes izvērtējums (vismaz 800 sugām) saskaņā ar IUCN izstrādātajiem kritērijiem;
 • atjaunināts aizsargājamo sugu saraksts kā tiesību akta projekts;
 • izstrādāta kritēriju sistēma aizsargājamo sugu saraksta aktualizēšanai;
 • sagatavotas datu lapas par katru apdraudēto sugu gan drukātā veidā kā Sarkanā grāmata, gan elektroniskā veidā interneta vietnes formā;
 • papildināta un aktualizēta informācija par apdraudētajām sugām dabas datu pārvaldības sistēmā "Ozols";
 • pilnveidota dabas datu pārvaldības sistēmas "Ozols" funkcionalitāte datu par apdraudētajām sugām pārvaldībai.

Projekta LIFE FOR SPECIES aktivitāšu A.2 un B.4 ietvaros ir veiktas izmaiņas Dabas datu pārvaldības sistēmas OZOLS ģeodatubāzē un slāņu struktūrā, izstrādāts Sugu klasifikators un ieviesti sugu datu ievades - kvalitātes kontroles rīki ArcGIS Survey123 un Experience Builder lietotnēs, kā arī sistēmas reģistrēto lietotāju vidē.

Plašāks veikto izmaiņu skaidrojums pieejams skaidrojošajā rakstā un apmācību video četrās daļās.

Video pamācības

 • 1. daļa. Vispārīgie jautājumi par projekta LIFE FOR SPECIES ietvaros veiktajām izmaiņām Dabas datu pārvaldības sistēmas OZOLS sugu slāņos un ģeodatubāzē, izveidotajiem datu ievades – kvalitātes kontroles rīkiem un izstrādāto Sugu klasifikatoru.
 • 2. daļa. Par sugu datu iesniegšanu Dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS, izmantojot mobilo lietotni ArcGIS Survey123.
 • 3. daļa. Par sugu izplatības datu iesniegšanu un labošanu Dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS, izmantojot lietotni ArcGIS Experience Builder un sugu datu ievades rīku sistēmas reģistrēto lietotāju vidē.
 • 4. daļa. Par sugu datu sagatavošanu iesniegšanai Dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS, izmantojot MS Excel veidni un Sugu klasifikatoru. Video tiek skaidrotas arī ieviestās izmaiņas sugu slāņos un to simbolizācija. 
 • IDENTIFIKĀCIJAS Nr.
  • LIFE19 GIE/LV/000857
    
 • ĪSTENOŠANAS LAIKS
  • 2020. gada 1. oktobris - 2024. gada 31. decembris
    
 • KOPĒJAIS FINANSĒJUMS
  • 2 706 291 EUR
    
 • ES LĪDZFINANSĒJUMS
  • 55% jeb 1 488 458 EUR finansē Eiropas Komisijas LIFE programma
    
 • NACIONĀLAIS LĪDZFINANSĒJUMS
  • 45% jeb 1 217 833 EUR līdzfinansējumu nodrošina Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas Vides aizsardzības fonds un projekta partneru pašu ieguldījums
    
 • ĪSTENOŠANAS VIETA
  • Latvija
    
 • ABREVIATŪRA
  • LIFE FOR SPECIES
    

» VADOŠAIS PARTNERIS

» SADARBĪBAS PARTNERI

KONTAKTINFORMĀCIJA

Jēkabs Dzenis

Projekta LIFE for Species koordinators. Projekta LIFE-IP LatViaNature eksperts - Siguldas birojs, Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150
jekabs.dzenis [at] daba.gov.lv

Valdis Pilāts

Zīdītājsugu eksperts - Siguldas birojs, Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150
valdis.pilats [at] daba.gov.lv

Anete Dzērve

Finansiste
anete.dzerve [at] daba.gov.lv