LIFE FOR SPECIES
Projekta LIFE FOR SPECIES stenda referāts

No 17. līdz 21. jūnijam Boloņā, Itālijā norisinājās viena no lielākajām dabas aizsardzībai veltītajām zinātniskajām konferencēm Eiropā – 7. Eiropas dabas aizsardzības bioloģijas kongress.

Kongresā pulcējās vairāk nekā 1050 zinātnieki, dabas aizsardzības speciālisti, politikas veidotāji, komerciālā un nevalstiskā sektora pārstāvji no kopumā 57 valstīm. Kongresa virstēma bija Eiropas un Pasaules dabas daudzveidības stratēģisko mērķu sasniegšanai nepieciešamās aktivitātes, iespējas un ierobežojumi.

Konferences ietvaros notika dabas aizsardzības nozarē starptautiski atzītu zinātnieku lekcijas par aktuāliem dabas aizardzības jautājumiem, piemēram, dabas vērtību un tiesību noteikšanas problemātika, vietējo iedzīvotāju iesaiste dabas aizsardzības pasākumu īstenošanā un vides aktīvisma un normatīvā regulējuma nozīme dabas saglabāšanā. Savukārt paralēlās prezentāciju un stenda referātu sesijās, paneļdiskusijās un darba grupās tika skatīti konkrētāki jautājumi un jaunāko pētījumu rezultāti par tādām dabas aizsardzībā aktuālām tēmām kā – dabas aizsardzības prioritāro teritoriju noteikšana, klimata pārmaiņu ietekme uz aizsargājamām dabas teritorijām, dabas atjaunošanas pasākumu plānošana, cilvēku un dzīvnieku konfliktsituāciju risināšana, invazīvo sugu pārvaldība, tehnoloģiju izmantošana dabas aizsardzībā un izpētē.

Projekta LIFE FOR SPECIES koordinators Jēkabs Dzenis kongresa dalībniekus iepazīstināja ar projekta ietvaros veiktās sugu apdraudētības vērtēšanas rezultātiem, kā arī izstrādāto pieeju aizsargājmo sugu sarakstā aktualizēšanai. Dalība kongresā deva iespēju ne tikai iepazīstināt ar projekta rezultātiem, bet arī gūt informāciju un diskutēt par sugu aizsardzības problēmjautājumu risināšanas pieejām citās valstīs. Konferences dalībnieki bija īpaši ieinteresēti par izstrādātajiem kritērijiem aizsargājamo sugu saraksta pārskatīšanai un kritēriju pielietojuma atsķirībām starp dažādām organismu grupām. Tika secināts, ka aizsargājamo sugu saraksta veidošanai ir nepieciešams izmantot vairāku kritēriju kopumu. 

Projekta LIFE FOR SPECIES logo rinda