Projekti Dabas daudzveidība
Sūnu ekspertu mācības

8. un 9. septembrī Madonā un Krustkalnu dabas rezervāta apkaimē noritējis Dabas aizsardzības pārvaldes un Latvijas Universitātes projekta LIFE FOR SPECIES rīkotais dabas ekspertu apmācību seminārs par reti sastopamo sūnu sugu noteikšanu un aizsardzību

Semināra laikā tika sniegtas gan teorētiskās lekcijas par sūnu ekoloģiju, kā arī morfoloģiskajiem un fizioloģiskajiem pielāgojumiem, kas palīdz izprast dažādu sūnu sugu izplatību un to apdraudējumus. Tāpat semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar sūnu sugu apdraudētības izvērtēšanas procesu un pamatprincipiem, kā arī pirmajiem rezultātiem, kas tiks izmantoti jaunās Latvijas Sarkanās grāmatas izveidē. Būtiska semināra daļa tika veltīta sūnu sugu noteikšanas prasmju pilnveidei, kā nolūkā tika gan pasniegtas teorētiskās lekcijas, gan aizvadītas praktiskās nodarbības lauka apstākļos mežu un purvu biotopos Krustkalnu dabas rezervātā un Madonas apkārtnē, kā arī improvizētā laboratorijā. Laboratorijā semināra dalībniekiem, izmantojot labākos sūnu noteicējus, mikroskopus un lupas, bija iespēja strādāt gan ar lauku apstākļos ievākto sūnu materiālu, gan paraugiem no herbārija kolekcijām.

Kā norāda projekta LIFE FOR SPECIES koordinators –apmācības deva unikāla iespēja sapulcēt kopā vadošos Latvijas sūnu pētniekus, dabas aizsardzības ekspertus, sūnu izpētes entuziastus un studentus, tādējādi nodrošināt zināšanu un pieredzes apmaiņu par sūnu izpēti, noteikšanu, dzīvotnēm un aizsardzību. Daudzu sūnu sugu noteikšana ir ļoti komplicēta un divu dienu apmācību laikā to nav iespējams apgūt, tāpēc īpaša vērtīgas bija nodarbības laboratorijā, kurās semināra dalībnieki tika apmācīti atrast un atpazīt sūnu noteikšanā svarīgas morfoloģiskās nianses, piemēram, veicot sūnu lapu un stumbru šķērsgriezumus.

Projekts LIFE FOR SPECIES jeb “Apdraudētas sugas Latvijā: uzlabotas zināšanas un kapacitāte, informācijas aprite un izpratne” ir Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras līdzfinansets projekts, kuru līdz 2024. gada beigām īsteno Pārvalde kopā ar projekta vadošo partneri Latvijas Universitātes Bioloģijas institūtu, kā arī Daugavpils Universitāti un Latvijas Ornitoloģijas biedrību. Projekta mērķis ir aktualizēt aizsargājamo un apdraudēto sugu sarakstu, balstoties uz zinātniski pamatotiem kritērijiem, uzlabot datu kvalitāti un pieejamību par sugām, kā arī palielināt sabiedrības un ieinteresēto pušu informētību un aktīvu rīcību sugu aizsardzībā Latvijā. Vairāk par projektu lasiet: www.lifeforspecies.lu.lv.

Projekta LIFE FOR SPECIES logo rinda