Eksperti lauka malā skatās uz mājlopiem ganībās

Ķemeros notikušā semināra teorētiskajā daļā projekta LIFE FOR SPECIES zīdītājdzīvnieku sugu eksperts Valdis Pilāts iepazīstināja semināra dalībniekus par savvaļas sugu apdraudētības pakāpes vērtēšanas procesa metodiku, kas tiek izmantota Latvijas Sarkanās grāmatas veidošanai, un pirmajiem rezultātiem, kā arī skaidroja kā šos rezultātus interpretēt un pielietot praktiskajā dabas aizsardzībā. Savā prezentācijā V.Pilāts skaidroja arī projekta LIFE FOR SPECIES ietvaros izstrādāto kritēriju aizsargājamo sugu saraksta pārskatīšanai izmantošanu un ietekmi uz aizsargājamo sugu saraksta izmaiņām nākotnē. Savukārt projekta koordinators Jēkabs Dzenis semināra dalībniekus iepazīstināja ar projekta galvenajām aktualitātēm, kā arī sniedza detalizētu ieskatu pētījuma par sabiedrības informētību par apdraudētajām sugām rezultātos, un kā tos būtu jāizmanto plānojot un ieviešot gan praktiskās dabas aizsardzības aktivitātes, gan komunikācijas un dabas izglītības pasākumus. 

Dienas otrajā daļā semināra dalībniekiem bija iespēja Dunduru pļavās klausīties Ķemeru nacionālā parka fonda vadītāja Anda Liepas un Valda Pilāta stāstījumu par savvaļas lielo zālēdāju izmantošanu zālāju apsaimniekošanā, lielo zālēdāju “dabiskošanas” pieeju un tās īstenošanas iespējām un ierobežojumiem Latvijā. Īpašu loma lektoru un dalībnieku diskusijās izpelnījās jautājumi par konfliktsituāciju risināšanu, kas rodas starp lielajiem savvaļas zālēdājiem un vietējiem iedzīvotājiem, tūristiem un lielajiem plēsējiem. 

Projekts LIFE FOR SPECIES jeb “Apdraudētas sugas Latvijā: uzlabotas zināšanas un kapacitāte, informācijas aprite un izpratne” ir Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras līdzfinansēts projekts, kuru līdz 2024. gada beigām īsteno Dabas aizsardzības pārvalde kopā ar projekta vadošo partneri Latvijas Universitātes Bioloģijas institūtu, kā arī Daugavpils Universitāti un Latvijas Ornitoloģijas biedrību. Projekta mērķis ir aktualizēt aizsargājamo un apdraudēto sugu sarakstu, balstoties uz zinātniski pamatotiem kritērijiem, uzlabot datu kvalitāti un pieejamību par sugām, kā arī palielināt sabiedrības un ieinteresēto pušu informētību un aktīvu rīcību sugu aizsardzībā Latvijā.

 

Projekta LIFE FOR SPECIES logo rinda

Projekts LIFE FOR SPECIES jeb “Apdraudētas sugas Latvijā: uzlabotas zināšanas un kapacitāte, informācijas aprite un izpratne” ir Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras līdzfinansets projekts, kuru līdz 2024. gada beigām īsteno Pārvalde kopā ar projekta vadošo partneri Latvijas Universitātes Bioloģijas institūtu, kā arī Daugavpils Universitāti un Latvijas Ornitoloģijas biedrību. Projekta mērķis ir aktualizēt aizsargājamo un apdraudēto sugu sarakstu, balstoties uz zinātniski pamatotiem kritērijiem, uzlabot datu kvalitāti un pieejamību par sugām, kā arī palielināt sabiedrības un ieinteresēto pušu informētību un aktīvu rīcību sugu aizsardzībā Latvijā. Vairāk par projektu lasiet: www.lifeforspecies.lu.lv