Projekts LIFE FOR SPECIES
LIFEFOR SPECIES dabas ekspertu seminārs

Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā 14. decembrī aizvadīts projekta LIFE FOR SPECIES rīkotais dabas ekspertu seminārs par abinieku un rāpuļu aizsardzību

Abinieki un rāpuļi ir ļoti interesantas un nozīmīgas dzīvnieku grupas Latvijas dabas aizsardzības sistēmā. Šo grupu sugas ir īpaši jutīgas pret dažādām cilvēku tiešas un netiešas darbības ietekmēm, vides un klimata pārmaiņām, slimībām, invazīvajām sugām un dzīvnieku tirdzniecību. Tāpēc arī nepieciešamie aizsardzības pasākumi ir plaša diapozona - sākot ar sabiedrības izglītošanu un iesaisti, praktisku dzīvotņu atjaunošanu un aizsardzību, beidzot ar savvaļas populāciju papildināšanu ar nebrīvē audzētiem īpatņiem.

Lai gan abinieku un rāpuļu ekspertu skaits Latvijā ir neliels, Latvijā ir daudzi lieliski šo sugu aizsardzības pasākumu piemēri. Semināra laikā Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza speciālisti Elza Birbele, Rebeka Šķērstiņa un Alessandro Di Marzio dalībniekus iepazīstināja ar kokvardes populāciju atjaunošanas projekta jaunākajiem rezultātiem, kā arī Latvijas ekspertu pieredzi un iespējām globāli apdraudēto sugu aizsardzības projektos.

Latgales zoodārza pārstāvis Mihails Pupiņš pievērsās sarkanvēdera ugunskrupja un purvu bruņurupuča aizsardzības aktualitātēm, kā arī invazīvo sugu problemātikai. Savukārt Dabas aizsardzības pārvaldes speciālisti Ilze Reinika, Alise Ozoliņa un Rihards Miķelsons izcēla sabiedrības iesaistes nozīmi, iepazīstinot ar kampaņas “Misija krupis. Izglāb princi!” rezultātiem, rosinot diskusiju par abinieku un rāpuļu sabiedrisko monitoringu un sabiedrības un ekspertu iesaisti, lai mazinātu nelegālo tirdzniecību ar abiniekiem un rāpuļiem.

Projekta LIFE FOR SPECIES un Latvijas Universitātes abinieku un rāpuļu eksperts Andris Čeirāns iepazīstināja ar sugu apdraudētības vērtēšanas rezultātiem, labākās prakses piemēriem un pieredzi dabas aizsardzības plānu izstrādē, kā arī rosināja diskusiju par galvenajiem tuvākās nākotnes izaicinājumiem un prioritātēm abinieku un rāpuļu aizsardzībā Latvijā.

Projekta LIFE FOR SPECIES koordinators Jēkabs Dzenis pauž: “Seminārs deva unikāla iespēju sapulcēt kopā vadošos Latvijas abinieku un rāpuļu pētniekus un aizsardzības praktiķus, dabas aizsardzības ekspertus un studentus, kam ir pastiprināta interese par abinieku un rāpuļu aizsardzību. Šāda dalīšanās ar zināšanām, pieredzi un idejām ir ārkārtīgi svarīga neskaitāmo izaicinājumu abinieku un rāpuļu aizsardzības jomā risināšanai gan ceļot esošo ekspertu kapacitāti, gan veicinot sadarbību, gan iesaistot jaunus speciālistus”.

Semināru organizēja Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar Latvijas Universitātes Bioloģijas Insitūtu un Rīgas Nacionālo zooloģisko dārzu.

Projekts LIFE FOR SPECIES jeb “Apdraudētas sugas Latvijā: uzlabotas zināšanas un kapacitāte, informācijas aprite un izpratne” ir Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras līdzfinansets projekts, kuru līdz 2024. gada beigām īsteno Pārvalde kopā ar projekta vadošo partneri Latvijas Universitātes Bioloģijas institūtu, kā arī Daugavpils Universitāti un Latvijas Ornitoloģijas biedrību. Projekta mērķis ir aktualizēt aizsargājamo un apdraudēto sugu sarakstu, balstoties uz zinātniski pamatotiem kritērijiem, uzlabot datu kvalitāti un pieejamību par sugām, kā arī palielināt sabiedrības un ieinteresēto pušu informētību un aktīvu rīcību sugu aizsardzībā Latvijā. Vairāk par projektu lasiet: www.lifeforspecies.lu.lv.

Projekta LIFE FOR SPECIES logo rinda