Cilvēki purvā

Slīteres Nacionālajā parkā notikušo apmācību laikā projekta LIFE FOR SPECIES koordinatora Jēkaba Dzeņa vadītajā domnīcā “Sugu aizsardzības praktiskie aspekti” dabas aizsardzības speciālisti diskutēja par to kā uzlabot sugu aizsardzību Latvijā.

Starp galvenajiem diskusijas jautājumiem bija gan pieeja aizsargājamo sugu saraksta pārskatīšanai, aizsargājamo sugu socioekonomiskās vērtības noteikšana, sugas dzīvotnes definēšana un praktiskā pielietošana dažādos sugu aizsardzības posmos sākot no izpētes dabā līdz tiesvedībām pārkāpumu gadījumos. Diskusijas laikā izgaismojās nepieciešamība turpināt celt visu iesaistīto pušu (ekspertu, dabas aizsardzības speciālistu, zemes īpašnieku un sabiedrības kopumā) zināšanas par apdraudētajām un aizsargājamajām sugām – gan to atpazīšanu, gan to ekoloģiskajām un aizsardzības prasībām.

Savukārt semināra laikā notikušā izzinošā pārgājiena laikā Bažu purvā Kurzemes reģionālās administrācijas vecākā eksperta Kristapa Vilka vadībā apmācību dalībniekiem bija iespēja izzināt mežu un purvu atjaunošanos procesus pēc ugunsgrēka. Īpaša loma pārgājiena laikā vadītajā diskusijā bija jautājumiem par mežu un purvu pareizu apsaimniekošanu pēc ugunsgrēkiem, lai nodrošinātu apdraudēto pirofilo sugu dzīvotņu aizsardzību. Savukārt par dabisko mežu un purvu biotopu nozīmi aizsargājamo zīdītājdzīvnieku aizsardzībai stāstīja projekta LIFE FOR SPECIES zīdītājdzīvnieku eksperts Valdis Pilāts. Pārgājiena laikā tika arī mācīts atpazīt dažādas apdraudētās sugas un to dzīvotnes, dabisko biotopu struktūras elementus, kas sastopami un raksturo boreālo mežu kvalitāti.

 

Projekta LIFE FOR SPECIES logo rinda

Projekts LIFE FOR SPECIES jeb “Apdraudētas sugas Latvijā: uzlabotas zināšanas un kapacitāte, informācijas aprite un izpratne” ir Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras līdzfinansēts projekts, kuru līdz 2024. gada beigām īsteno Pārvalde kopā ar projekta vadošo partneri Latvijas Universitātes Bioloģijas institūtu, kā arī Daugavpils Universitāti un Latvijas Ornitoloģijas biedrību. Projekta mērķis ir aktualizēt aizsargājamo un apdraudēto sugu sarakstu, balstoties uz zinātniski pamatotiem kritērijiem, uzlabot datu kvalitāti un pieejamību par sugām, kā arī palielināt sabiedrības un ieinteresēto pušu informētību un aktīvu rīcību sugu aizsardzībā Latvijā. Vairāk par projektu lasiet: www.lifeforspecies.lu.lv.