CITES
CITES konvencijas konference

Pagājušajā nedēļā noslēgusies CITES jeb Vašingtonas konvencijas par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas sugām 19. dalībvalstu konference, kurā pieņemti vairāki būtiski lēmumi, kas ietekmēs savvaļas sugu tirdzniecību un komerciālu izmantošanu visā pasaulē.

No 14.-25. novembrim Panamā, Panamas pilsētā norisinājās CITES 19. dalībvalstu konference, kurā Latviju pārstāvēja  Dabas aizsardzības pārvaldes speciālisti. Pārvalde ir atbildīgā iestāde par CITES konvencijas ieviešanu Latvijā. Dalībvalstu konferencē piedalījās apmēram 2500 cilvēku no vairāk nekā 170 valstīm. Dalībvalstu konference ir galvenā CITES lēmējinstitūcija un tiek organizēta reizi trjos gados. Šogad konferences laikā tika izskatīti vairāk nekā 100 darba kārtības jautājumu, kas saistīti ar savvaļas sugu tirdzniecības nosacījumiem, kā arī 52 priekšlikumi par jaunu sugu iekļaušanu konvencijas pielikumos vai šo sugu tirdzniecības nosacījumu maiņu.

Daudzu savvaļas sugu populācijās vērojams straujš sarukums, kas ir saistīts ar pieprasījumu pēc sugām un to produktiem starptautiskajā tirgū, tāpēc turpmāk starptautiski tiks regulēta tirdzniecība ar vairāk nekā 50 haizivju sugām. CITES pielikumos iekļauta arī virkne eksotisko koku sugu, stikla vardes, dažādu bruņurupuču sugas,  tiek saglabāts aizliegums ziloņkaula komerciālai izmantošanai u.c. Ņemot vērā, ka atsevišķu sugu savvaļas populācijas ir atjaunojušās un sugu izmantošana starptautiskajā tirdzniecībā vairs būtiski neapdraud to saglabāšanos, tās pārceltas no CITES I pielikuma, kas aizliedz jebkādu sugu komerciālu izmantošanu, uz CITES II pielikumu, kas pieļauj sugu komerciālu, starptautisku izmantošanu kontrolētā veidā – piemēram, atsevišķas putnu sugas.

Eiropas Savienībā konferences laikā pieņemtie lēmumi stāsies spēkā tiklīdz būs iestrādāti ES likumdošanā par savvaļas sugu tirdzniecību, bet ne vēlāk kā 90 dienu laikā pēc konferences noslēguma.

* CITES konvencija ir viena no lielākajām un vecākajām starptautiskajām vides aizsardzības konvencijām ar 184 dalībvalstīm, aptverot gandrīz visas ANO valstis. Tā apstiprināta 1973.gadā un regulē tirdzniecību ar aptuveni 40 000 savvaļas sugām, kuru populāciju apdraud starptautiskā tirdzniecība. Pateicoties CITES konvencijai, ir atjaunojušās vairāku savvaļas sugu populācijas.
Latvija CITES konvenciju ratificēja 1997.gadā. Kopš 2004.gada Latvijā CITES nosacījumus ievieš ne tikai nacionālā likumdošana, bet arī Eiropas Savienības normatīvie akti. Latvijā savvaļā sastopamas tādas CITES konvencijā iekļautas sugas kā ūdrs, vilks, brūnais lācis, lūsis, kā arī liels skaits savvaļas putnu un visas savvaļā augošās orhidejas.

attels

Latvijas pārstāvju dalība CITES 19. dalībvalstu sanāksmē tika finansēta no Latvijas Vides aizsardzības fonda līdzekļiem, īstenojot projektu “Latvijas dalība 19. CITES dalībvalstu konferencē (CoP 19) Panamā 2022.gada novembrī” (Reģ. Nr. 1-08/118/2022).