Gaujas Nacionālais parks Projekti
Lenčupes tīrīšana GNP

Pateicoties Dabas aizsardzības pārvaldes biotopu un sugu dzīvotņu atjaunošanas projektam Gaujas Nacionālais parks 50 gadu jubilejā var lepoties ar 15 upju straujteču ekoloģiskā stāvokļa uzlabošanu, kā arī ar Vaidavas ezera apsaimniekošanu.

  • Gaujas Nacionālā parka 15 upju straujteces ir atbrīvotas no koku sagāzumiem, sanesumiem, bebru aizsprostiem kopumā 95 km kopgarumā;
  • Brīvi plūstošās straujteces veicinās lašveidīgo zivju migrāciju un radīs vairāk piemērotu vietu zivju nārstam;
  • Ir uzsākta cīņa ar invazīvo sugu Sosnovska latvāni divus gadus divreiz sezonā nopļaujot audzes, kas invadējušas Siļķupītes, Vaives, Talītes un Vējupītes krastus un gultni. Darbs jāturpina!
  • Bebri ir lieliski inženieri, kas būvē aizsprostus, samazinot straujteču ekoloģisko kvalitāti. Bebru dambju jaukšana bija vajadzīga teju visās 15 upītēs, bet Lenčupē, Siļķupītē, Talītē un Vaivē “cīņa ar bebriem” notika gan 2022., gan 2023.gadā.
  • Vaidavas ezera ekoloģiskā stāvokļa uzlabošanai divus gadus pēc kārtas pie Strīķupes iztekas un tai pieguļošajā Vaidavas ezera piekrastē nopļāva un izvāca niedres kopumā 1,33 ha apjomā. Barības vielu pārpilnība ezerā veicina tā krastu aizaugšanu. Samazinot niedru audzes, ir uzlabota ne tikai ezera bioloģiskā, bet arī tā ainaviskā un rekreatīvā (atpūtas) vērtība.

Straujteces attīrītas šajās upēs: Lorupe, Dauda/Jodupīte, Vējupīte, Egļupe, Nurmižupīte, kas atrodas Siguldas novadā un Skaļupe, Vildoga, Līgatne, Kumada/Grūbe, Ratnieku upe, Siļķupīte, Vaive, Simtēnupe/ Dzērdupe, Lenčupe, Talīte (Cēsu novadā)

Projekta Biotopu un sugu dzīvotņu atjaunošanas jeb “Apsaimniekošanas pasākumu veikšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos biotopu un sugu aizsardzības stāvokļa uzlabošanai” (Nr.5.4.3.0/20/I/001) līdzfinansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds. Projekta īstenošanas laiks: no 2021. līdz 2023. gadam.

Kohēzijas fonda programmas logo