Pētniecība Konkurss
Egles čiekurs

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija, saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda padomes 2022. gada 12. maija sēdes lēmumu izsludina projektu konkursu aktivitātē “Sadarbības projekti vides politikas veidošanai un īstenošanai”. Konkursa mērķis - finansiāli atbalstīt sadarbības projektu īstenošanu 2022./2023. gadā, lai radītu praktiski izmantojamus rezultātus vides aizsardzības politikas veidošanā un/vai īstenošanā.

Konkursā tiek atbalstītas aktivitātes, kas atbilst šādiem pamatkritērijiem:

 1. vadlīniju, metodoloģijas, rekomendāciju, tehnoloģisko risinājumu izstrāde, pilnveidošana un ieviešana;
 2. profesionālo zināšanu un prasmju attīstīšana / papildināšana;
 3. datu ieguve, analīze un digitalizācija vides politikas veidošanai, ieviešanai un/vai rezultātu novērtēšanai;
 4. līdzšinējās vides politikas rezultātu un labās prakses demonstrācijas projektu īstenošana;
 5. uz specifiskām mērķgrupām vērsti informatīvi izglītojoši pasākumi par vides prasību ievērošanu;
 6. pilotprojektu realizācija prioritārajās vides politikas jomās - ekosistēmu pakalpojumi, aprites ekonomika, adaptācija klimata pārmaiņām un klimata pārmaiņu mazināšanas risinājumi (t.sk., bet ne tikai, izstrādāt un testēt praktiskus risinājumus prioritāro vides problēmu risināšanai, labās prakses demonstrācijai un praktisku priekšlikumu sagatavošanai projekta rezultātos ieinteresētajām pusēm / tiešajiem lietotājiem);
 7. dabas tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīkla izvērtējums - sociāli ekonomiskais pienesums;
 8. Eiropas Savienības Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas līdz 2030. gadam īstenošanas aspekti.

Projekta iesniedzējs / īstenotājs var būt:

 1. Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums,
 2. Latvijas Republikas Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēta zinātniskā institūcija.

Projekta aktivitātes projekta īstenotājam ir jāīsteno sadarbībā ar vienu no konkursa nolikumā noteiktajām projekta sadarbības iestādēm ne ilgāk kā līdz 2023. gada 30. septembrim.

Konkursā kopējais pieejamais finansējums ir EUR 850 000. Maksimālais viena projekta finansējuma apjoms no Fonda līdzekļiem – EUR 60 000.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2022. gada 10. jūnijs.

Projektu konkursa dokumenti lejupielādei:

Dabas aizsardzības pārvalde kā potenciālais sadarbības partneris aicina iesniegt projektus par šādām aktivitātēm:

 1. Biotopu direktīvas II pielikuma sugu smiltāja neļķes Dianthus arenarius ssp. arenarius un Lēzela vīrceles Linaria loeselii monitorings un populāciju novērtējums;
 2. bezmugurkaulnieku (vai kādas no grupām: ūdensvaboles, pumpurgliemeži, gliemenes, spāres, dienas tauriņi, saproksīlās vaboles u.c.) Natura 2000 monitorings un populāciju novērtējums;
 3. metodiku izstrāde, pilnveide monitoringa programmām, kas būs iekļautas jaunajā BDMP ar norādi, ka jāizstrādā metodikas vai tās jāaktualizē (Putnu Natura 2000 monitoringa metodikas aktualizācija, sīko zīdītāju monitoringa metodikas aktualizācija. Metodiku izstrāde: pūču barības sastāva atlieku monitorings, kolonijās ligzdojošo putnu monitorings, Trīspirkstu dzeņa, baltmugurdzeņa un mežirbes speciālais monitorings u.c.);
 4. sugu un biotopu aizsardzības jomā sertificēto ekspertu atzinumu sagatavošanas vadlīniju aktualizēšana, ekspertu profesionālās ētikas kodeksa izstrāde (katrā sugu/biotopu grupā pamatprincipi, kas jāievēro, lai būtu skaidrība par to, kas nav uzskatāma par ētisku ekspertu rīcību);
 5. vadlīniju izstrāde vēja parku teritorijas ietekmes būtiskuma uz putniem novērtēšanai, ekspertu atzinumu sniegšanai ornitoloģijas jomā, kas satur skaidrus, obligāti vērtējamus kritērijus, obligāti novērtējamas sugas un galvenās metodikas VES potenciālo ietekmju izvērtēšanai uz putniem.  
 6. kartes sagatavošana VES potenciālo ietekmju izvērtēšanai uz putniem par vietām, kur pavasara un rudens migrācijas periodā koncentrējas liels skaits migrējošo putnu;
 7. pārskatu izstrāde un pētījumu veikšana par to, kā dabas aizsardzības pasākumu plānošanā ņemt vērā sociālekonomiskos aspektus un aplūkot labo prakšu piemērus, piemēram, dabas aizsardzības plānu izstrādes laikā, tādējādi pamatoti un vienveidīgi izvērtēt dabas apsaimniekošanas pasākumu ietekmi ne tikai uz dabas daudzveidību, tai skaitā, savstarpēji izvērtējot "ieguvumus un zaudējumus" dažādām sugām (putni vs. augi), bet arī uz sociālo un ekonomisko jomu  konkrētā dabas teritorijā;
 8. projekta “Dabas skaitīšanas” laikā apsekoto upju posmu, to makrofītu transektu un ezeru makrofītu transektu digitizēšana (sīkākai informācijai sazināties ar Laumu Vizuli-Kahovsku lauma.vizule@daba.gov.lv );
 9. metodiskā materiāla vai vadlīniju izstrāde pašvaldībām par to, kā sadzīvot ar putniem pilsētvidē.

Pārvaldes kontaktpersona:

Gita Strode, Departamenta direktore - Siguldas birojs, Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150 +371 67509761; +371 29455010; gita.strode@daba.gov.lv