Aizsargājamās sugas Natura 2000 Projekti
Platā airvabole
Platā airvabole. Foto: Valērijs Vahruševs.

Platā airvabole Dytiscus latissimus, divjoslu airvabole Graphoderus bilineatus un medicīnas dēle Hirudo medicinalis ir aizsargājamas bezmugurkaulnieku sugas, kam nepieciešams stingrs aizsardzības režīms. Dabas aizsardzības pārvalde un Daugavpils Universitāte realizēja projektu, kurā īstenoti pētījumi un aprobētas dažādas metodes šo sugu monitoringam. Pamatojoties uz lauka pētījumos ievāktajiem datiem, ir pilnveidota Bezmugurkaulnieku monitoringa Natura 2000 teritorijās izmantotā šo triju sugu uzskaites metodika un izstrādāts populācijas aprēķināšanas kalkulators.

Lai nodrošinātu šo sugu aizsardzību, ik pa sešiem gadiem visas Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis gatavo ziņojumu Eiropas Komisijai (EK) par ES nozīmes sugu stāvokli katrā valstī. Ziņojuma mērķis ir novērtēt valstu apņemšanos apturēt bioloģiskās daudzveidības samazināšanos.

Līdzšinējā ziņojumā (2013./2018. gadā) tika ziņots, ka šo sugu aizsardzības stāvokli Latvijā medicīnas dēles nav zināmi novērtējumi, savukārt abām airvaboļu sugām kā nezināms tika atzīmēts sugas dzīvotnes novērtējums.

Projekta ietvaros izstrādātās/uzlabotās metodikas nākotnē palīdzēs iegūt precīzākus datus par šīm sugām turpmākajiem EK ziņojumiem. Tāpat turpmāk aizsargājamo airvaboļu sugu monitoringa īstenošanai tiks izmantotas projekta ietvaros izstrādātās jauna tipa lamatas, kurās līdz minimumam ir samazināta vaboļu letalitāte, vienlaikus paildzinot arī lamatu eksponēšanas ilgumu. Eksperti ir sagatavojuši arī videoinstrukciju par monitoringa veikšanu ūdensvabolēm un medicīnas dēlei. Lai citi eksperti nepieļautu kļūdas sugu populāciju aprēķinos, izveidoti abu sugu populācijas lieluma aprēķināšanas kalkulatori, kuros, ievadot datus par transektās konstatētajiem īpatņiem un definējot ūdenstilpes krasta līnijas garumu, iespējams iegūt aprēķina rezultātu interesējošās sugas populācijas lielumu.

Visi ekspertu izstrādātie materiāli ir pieejami ikvienam ekspertam un interesentam: 

Visi darbi veikti Latvijas vides aizsardzības fonda finansētajā projektā “Monitoringa un populācijas lieluma aprēķina metodikas pilnveidošana un aprobācija trim ES aizsargājamām bezmugurkaulnieku sugām – platajai airvabolei, divjoslu airvabolei un medicīnas dēlei (Reģ. Nr. 1-08/27/2020)”

attels