Dabas liegums Vidzemes akmeņainā jūrmala
Dabas liegums "Vidzemes akmeņainā jūrmala". Foto: A.Soms.

Lai nodrošinātu Latvijas un Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo biotopu un sugu saglabāšanu, dabas lieguma izveidošanas un aizsardzības mērķu sasniegšanu, dabas liegumam “Vidzemes akmeņainā jūrmala” ir izstrādāti jauni Ministru kabineta individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi.

Dabas aizsardzības pārvalde tuvākajā laikā informēs dabas lieguma zemes īpašniekus par jauno likumprojektu un zonējuma maiņu. Līdz ar zemes īpašnieku informēšanu, jaunie noteikumi tiks virzīti apstiprināšanai Ministru kabinetā. Izstrādātais likumprojekts ikvienam interesentam pieejams Valsts kancelejas interneta vietnē.

Dabas lieguma “Vidzemes akmeņainā jūrmala” ilgtermiņa mērķis ir bioloģiskās daudzveidības un ainavisko vērtību saglabāšana. Šeit vērojama ļoti liela daudzveidība – jūrā, pludmalē, kāpās, mežos un zālājos kopumā konstatēti 22 Eiropas Savienības (ES) nozīmes īpaši aizsargājamo dzīvotņu jeb biotopu veidi. Īpaši nozīmīgs ir Latvijā ļoti reti sastopamais piekrastes biotops Daudzgadīgs augājs akmeņainās pludmalēs un Jūras stāvkrasti. Vērtīgas un saudzējamas ir arī ~250 gadus vecās dabiskās priežu audzes, kā arī slapjie un mistrotie vecu lapkoku meži. Kurliņupītes lejtecē atrodami smilšakmens atsegumu ieskauti upes posmi, arī parkveida zālāju biotopi ar vecu ozolu grupām. Teritorija ir nozīmīga dzīvotne daudzām retām un aizsargājamām augu un dzīvnieku sugām. Piemēram, dzeltenai dzegužkurpītei Cypripedium calceolus, melnajai dzilnai Dryocopus martius un lapkoku praulgrauzim Osmoderma eremita.

Dabas liegumā ietverts maz pārveidots Rīgas jūras līča piekrastes posms ar Latvijā unikālu piekrastes ainavu 1519 ha platībā. Teritorija ir Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta daļa, kas iekļauta arī ES aizsargājamo teritoriju tīklā Natura 2000 “B” kategorijā kā nozīmīga vieta īpaši aizsargājamo biotopu un sugu, izņemot putnu, aizsardzībai.

Patlaban teritorijas izmantošanu regulē Ministru kabineta 2018.gada 14.augusta noteikumi Nr.516 “Dabas lieguma “Vidzemes akmeņainā jūrmala” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”.