Ķemeru Nacionālais parks Dabas tūrisms
Ilgtspējīga tūrisma hartas sertifikāta pasniegšana Ķemeru Nacionālajam parkam
EUROPARC federācijas izpilddirektore Karola Ričija (Carol Ritchie) un pārvaldes ģenerāldirektora pienākumu izpildītājs Andris Širovs ar ĶNP saņemto hartas sertifikātu.

Izpildot virkni prasību par dabas saglabāšanu, sadarbības veicināšanu ar vietējiem iedzīvotājiem un uzņēmējiem, kā arī atbildīgas apmeklētāju plūsmas plānošanu, Ķemeru Nacionālais parks ir atkārtoti sertificēts Eiropas ilgtspējīgas tūrisma hartas saņemšanai, tādējādi turpinot saglabāt savu vietu starp Eiropas ilgtspējīga tūrisma galamērķiem.

Sertifikāti Eiropas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām (ĪADT), kas atbilst Eiropas ilgtspējīga tūrisma hartas jeb ilgtspējīga tūrisma galamērķu kritērijiem, tika pasniegti svinīgā ceremonijā Eiropas Parlamentā. Trīs Eiropas valstīs esošas  teritorijas sertifikātu saņēma pirmo reizi, bet 11 – atkārtoti, to vidū arī Ķemeru Nacionālais parks (ĶNP), kam šāds sertifikāts pasniegts jau trešo reizi. Pirmo reizi ĶNP to saņēma 2012. gadā, bet atkārtoti 2017. gadā un šogad.

“EUROPARC Federācijas izstrādātā ilgtspējīga tūrisma sertifikāta simbols – zvaigzne, ap kuru vienmērīgi izvietoti aplīši – ļoti labi raksturo ilgtspējīga tūrisma būtību. Tikai kopā, visām pusēm sadarbojoties, ir iespējams nodrošināt visu teritorijā esošo vērtību saglabāšanu, tajā pašā laikā pilnvērtīgi izmantojot teritorijas potenciālu gan sabiedrības izglītošanā, gan arī vietējās ekonomikas, labklājības un veselības veicināšanā,” pauž Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektora pienākumu izpildītājs Andris Širovs, uzsverot, ka “būtisks faktors sekmīgam darbam ir  regulāri pētījumi, monitorings un ekspertu pārbaudes, lai gūtu zinātniski pamatotus datus par teritorijā esošajām dabas vērtībām un varētu plānot ilgtspējīgu tūrisma un uzņēmējdarbības attīstību īpaši aizsargājamās dabas teritorijās.

Aizvadītajā vasarā Ķemeru Nacionālajā parkā notika vērtēšanas vizīte, kuras laikā EUROPARC Federācijas eksperts tikās ar ĶNP tūrisma aktivitāšu īstenošanā iesaistīto pušu pārstāvjiem, lai izvērtētu iepriekšējā pārskata periodā sasniegto progresu un pārliecinātos, ka ĶNP joprojām atbilst Eiropas ilgtspējīga tūrisma hartas kritērijiem. Vizītes laikā eksperts iepazinās ar paveikto darbu ilgtspējīga tūrisma veicināšanas jomā kopš 2017. gada.

Pārvalde īpašu atzinību saņēma par iniciatīvu “Daru labu dabai” un “Ko atnesi – to aiznes” īstenošanu, kā arī Mobilās dabas klases ieceres īstenošanu “LIFE LatViaNature” projektā. Savukārt kā iesaistīto pušu būtiskākie sasniegumi izceļami Jūrmalas valstspilsētas administrācijas veiktie ieguldījumi Ķemeru atjaunošanā, NVO “Partnerība laukiem un jūrai” paveiktais piekrastes ciematu – Lapmežciema, Ragaciema un Bigauņciema attīstībā, kā arī dabai draudzīgi jaunpienācēji ĶNP uzņēmēju saimē, tostarp, vides kvalitātes zīmes “Zaļais sertifikāts” ieguvēji.

“Protams, ir lietas, ar kurām vēl kopīgi jāstrādā, bet ilgtspējīga tūrisma attīstība  drīzāk ir uzskatāma nevis par aktivitāti ar stingri noteiktu sākuma un beigu laiku un konkrēti izmērāmiem rezultatīviem rādītājiem, bet gan par teju nebeidzamu visu tūrismā iesaistīto pušu ceļojumu, kura laikā kopīgiem spēkiem vienotā izpratnē un savstarpējā sadarbībā tiek paveiktas brīnišķīgas lietas visas teritorijas attīstībai, tajā pašā laikā saglabājot un izceļot tikai mums raksturīgās unikālās dabas un kultūrvēstures vērtības,” saka Ķemeru Nacionālā parka dabas centra un tūrisma foruma vadītāja Agnese Balandiņa.

Eiropas ilgtspējīga tūrisma harta ir praktisks vadības rīks, ko tūrisma plānošanai aizsargājamās dabas teritorijās piešķir EUROPARC Federācija – lielākā ĪADT organizācija Eiropā. Ķemeru Nacionālais parks hartai pirmo reizi pievienojās 2012. gadā. Patlaban ĶNP ir vienīgā teritorija Latvijā, kurai piešķirts Hartas sertifikāts. Igaunijā šādu sertifikātu saņēmuši trīs nacionālie parki, bet Lietuvā – viens. Kopumā Eiropā šāds sertifikāts piešķirts 94 ĪADT.

Ķemeru Nacionālais parks ir dibināts 1997. gadā ar mērķi saglabāt dabas, kultūrvēstures un kurortoloģijas vērtības, veicināt nenoplicinošu saimniecisko darbību, tūrismu un vides izglītību.

Plašāka informācija par dabas teritoriju organizāciju EUROPARC un hartas principiem organizācijas tīmekļvietnē.

EUROPARC logo