LatViaNature LIFE programma Projekti

Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk – Pārvalde) ir vienojusies par sadarbību ar Pasaules Dabas Fondu (PDF) par partnerību LIFE Integrētajā daudzgadu projektā “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” (LIFE-IP LatViaNature), kura mērķis ir dabas aizsardzības sistēmas pilnveide Latvijā, lai aizsargātu Eiropas Savienības nozīmes biotopus un sugas.

Pasaules Dabas Fonda uzdevums projektā būs mežu ilgtspējīgas apsaimniekošanas veicināšana, demonstrējot praktiskus piemērus privātās zemēs.

ES nozīmes aizsargājamie mežu biotopi ir viena no projektā izvēlētajām tēmām un PDF  ir ilgstoša pieredze dabai draudzīgas mežsaimniecības demonstrēšanas teritoriju izveidē, tādējādi sekmējot nenoplicinošas meža apsaimniekošanas attīstīšanu. PDF projektā piedalās, lai veicinātu ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanu privātās zemēs un koordinētu pasākumus mežsaimniecības jautājumos iesaistīto organizāciju, ekspertu un privāto zemes īpašnieku kapacitātes celšanai.

Projekta laikā PDF strādās pie meža apsaimniekošanas demonstrējumu vietu tīkla paplašināšanas. Vietas demonstrējumu teritorijām tiks izvēlētas pēc kritērijiem, ko izstrādās sadarbībā ar citiem projekta partneriem. Tāpat, šīs teritorijas kalpos kā izglītības, pieredzes apmaiņas un diskusiju platforma ilgtspējīgas mežsaimniecības attīstībai privātās zemēs. Savukārt, sadarbībā ar Pārvaldi fonds attīstīs brīvprātīgo darbu dažādu biotopu apsaimniekošanā, kas, savukārt, nodrošinās arī zināšanu pilnveidi par bioloģisko daudzveidību, pasākumiem tās uzturēšanā un procesiem dabā.

Projektu LIFE-IP LatViaNature īstenos  Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar partneriem – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, četrām augstskolām – Latvijas Universitāti, Daugavpils Universitāti, Latvijas Lauksaimniecības universitāti un Vidzemes Augstskolu, kā arī Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru, AS “Latvijas valsts meži”, Latvijas Dabas fondu un Pasaules Dabas Fondu.

 

LIFE LatViaNature logo rinda

LIFE Integrētā daudzgadu projekta LatViaNature mērķis ir pilnveidot dabas aizsardzības sistēmu Latvijā. Projekta laikā plānots izstrādāt inovatīvas un piemērotas pieejas aktuālu dabas aizsardzības jautājumu risināšanā un ieviest Natura 2000 teritoriju prioritāro rīcību programmu, tādējādi nodrošinot Eiropas Savienības nozīmes biotopu un sugu labvēlīgu aizsardzības stāvokli Latvijā. Projektu paredzēts īstenot līdz 2028. gadam.
Projekts “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” (LIFE19IPE/LV/000010  LIFE-IP LatViaNature) tiek īstenots ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu.
Informācija atspoguļo tikai projekta LIFE IP LatViaNature īstenotāju redzējumu, Eiropas Komisijas Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra nav atbildīga par šeit sniegtās informācijas iespējamo izmantojumu.