2018


Foto: A. Urtāns
Dabas aizsardzības pārvalde šonedēļ Rāznas Nacionālajā parkā kopā ar aktīviem sabiedrības pārstāvjiem, dabas draugiem un vietējiem iedzīvotājiem vienojās kopīgam darbam, straujam un brīvam tecējumam attīrot Baldas upi.

Pasākumu iniciēja biedrība  “Kroma kolna bruoliste”.

Talcinieki darbu laikā no upes izvāca tajā sakritušos kokus, samestos atkritumus un atbrīvoja upi brīvam plūdumam, atjaunojot kādreizējās straujteces. Baldas upes garums ir 24 kilometri un vienā talkā to visu atbrīvot tomēr neizdevās, taču organizatoru iecere ir to paveikt iespējami drīz.

Saldūdeņu eksperts Andris Urtāns komentē, ka izvācot koku sagāzumus, atjaunojās straumes plūdums un jau pēc neilga laika atklājās augstvērtīgas, lielas platībās ar aizsargājamo sārtaļģi Hildenbrandia rivulare apaugušais Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamais straujteču biotops.

Akmeņaino straujteču lejtecēs tika konstatēti vairāki dzīvi Eiropas Sugu un biotopu direktīvā iekļautās biezās perlamutrenes eksemplāri. Upes sakopšanas darbus nozīmīgus padarīja arī fakts, ka vairāki atjaunotie Baldas upes posmi laužas caur nelielu gravu ar stāviem krastiem, radot Latgales ainavai netipiska neliela kanjona iespaidu. Tagad tie atkal kļūst vairāk pieejami gan cilvēkiem, gan te sastopamajai ūdens organismu daudzveidībai.

Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas direktore Anda Zeize stāsta, ka kopīgiem spēkiem vairākus upes posmus, kas bija nosprostoti, attīrīja no bebru būvēm un koku zaru sanesumiem, lai varētu dzirdēt upi, atbrīvotu  Baldas upi un uzturētu straujteču biotopu.  “Baldas upe nav no lielākā upe Rāznas Nacionālā parka teritorija, bet tās apkārtne slēpj daudzas  dabas un kultūrvēstures bagātības. Arī turpmāk katram jāuzņemas rūpes par kādu no upes posmiem, un tas nodrošinās Baldas brīvo tecējumu,”  pauž A. Zeize.

Talkas inicators bija biedrības “Kroma kolna bruoliste” vadītājs Aleksandrs Lubāns, viņš pauž gandarījumu par paveikto un pateicību visiem iesaistītajiem. Turklāt īpaši atzīmējams fakts, ka upes krastos atrasts jauns, līdz šim nezināms pilskalns, kam arheologs Juris Urtāns jau devis Beitānu pilskalna vārdu.

“Baldas upe ir trīs novadu - Rēzeknes, Dagdas un Aglonas – robežupe, kuru šķērso septiņi tilti, rotā dambis un ūdensdzirnavas, bet galvenā vērtība ir cilvēki un spēja sanākt kopā un vienoties kopīgam darbam un sajust upes un savas tautas spēku,” saka A. Lubāns.