Talka Saulesdārzā

Dabas aizsardzības pārvalde (pārvalde) ar starptautiskiem partneriem uzsāk projektu LIFE Osmo Baltic, lai veicinātu pasaulē retas un Eiropā aizsargājamas kukaiņu sugas lapkoku praulgrauža populācijas saglabāšanu. Sugu tās izplatības reģionā apdraud saules apspīdētu vecu, dobumainu koku skaita samazināšanās. 

Projekta partneri no Latvijas un Lietuvas sešos gados veiks sugas aizsardzības uzlabošanas pasākumus: izpēti, dzīvotņu apzināšanu un apsaimniekošanu un sabiedrības izglītošanu. 

“Jebkurš vismaz 70 gadus vecs koks ir nozīmīgs kultūrvēstures, ainavas un estētikas elements un arī ļoti nozīmīga dabas dzīvotne jeb mājas augiem, sēnēm un dzīvniekiem. Retā un aizsargājamā vabole – lapkoku praulgrauzis, ir lietussargsuga. Proti, ja saglabājam dzīvotnes šai sugai, tiek nodrošināta arī daudzu citu sugu pastāvēšana. Līdz ar to ir ļoti nozīmīgi veikt aktivitātes lapkoku praulgrauža saglabāšanai,” uzsver Irisa Mukāne, projekta LIFE Osmo Baltic koordinatore.  

 Lapkoku praulgrauzis apdzīvo vecus, dobumainus platlapju kokus, kādi aug ikvienā Latvijas novadā, arī Rīgā. Praulgraužu kāpuru attīstība dobumos notiek līdz pat trim gadiem, bet pieaugusi vabole ir aktīva tikai dažas nedēļas vasaras otrajā pusē. Lapkoku praulgrauža populācijas aizsardzībai Latvijā veido mikroliegumus.  

Projektu uzsākot, projekta komanda kopā ar SIA “Rīgas meži” piedalījās Lielajā talkā un sakopa Saules dārza teritoriju Rīgā, kurā atrodas daudzi lapkoku praulgrauzim piemēroti koki. Lai veicinātu talkas dalībnieku izpratni par apkārtējās vides dabas vērtībām un to nozīmi, kopīgi iepazina parka dižkokus un citas dabas vērtības parkā.  

Talkas laikā Saules dārzā reģistrēti astoņi jauni dižkoki: septiņi melnalkšņi ar stumbra apkārtmēru no 2,5 līdz 3,7 metriem un ļoti ainavisks parastais ozols ar iespaidīgu stumbra apkārtmēru – vairāk nekā 5,8 metri. 

LIFE Osmo Baltic ir Eiropas savienības LIFE vides programmas finansēts projekts (LIFE22 NAT/LT/101113698). Tā galvenais mērķis ir veikt pasākumus, lai nodrošinātu lapkoku praulgrauža aizsardzību, izveidojot pārrobežu ekoloģisko tīklu, kas savieno šīs sugas Lietuvas un Latvijas populācijas. Projekts uzsākts šā gada 1. janvārī un tiks īstenots līdz 2030. gada jūnijam. Projektā iesaistīti astoņi partneri no Latvijas un Lietuvas, vadošais partneris ir Lietuvas dabas fonds. Plašāka informācija pieejama pārvaldes interneta vietnē www.daba.gov.lv

Projekta LIFE OSMO BALTIC logo rinda

Informācija atspoguļo tikai projekta LIFE Osmo Baltic īstenotāju redzējumu. Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra nav atbildīga par šeit sniegtās informācijas iespējamo izmantojumu.​