Atrašanās vieta

Dendroloģiskā vērtība Parka kopumā ir sastopami 31 dažādi koku un krūmu taksoni, no tiem 13 ir vietējās sugas taksoni un 18 ir svešzemju taksoni. Kā īpaša dendroloģiska vērtība Juzefovas parkā jāatzīmē Eiropas ciedrupriede (Pinus cembra), Korķa goba (Ulmus minor) un Krimas liepa (Tilia x euchlora).

Dabas vērtības Juzefovas parkā ir konstatēta viena īpaši aizsargājamā suga - matainais grīslis (Carex pilosa) un divi vietējas nozīmes dižkoki – baltā apse (Populus alba) un parastā liepa (Tilia cordata).

Kultūrvēsturiskā vērtība 18. gs. Hofzumberg parku pārdēvēja par Juzefovas parku. Īpašuma mantinieki bijuši Plāteri, Šadurski, Kamenski un Šahno. Juzefovā atradušies divi parki, tos atdalīja veca kastaņu aleja. Vienā pusē atradās vecais, ainavu parks, otrā Šahno ap 1980. gadu ierīkotais parks. Parkā bijusi liela koku daudzveidība ap 100 īpatņiem. Parka teritorijā nav saglabājušās būves, tikai muižas ēkas pamati.

Juzefovas parks

Aizsardzības kategorija: aizsargājams dendroloģiskais stādījums
Kods: LV0470200
Administratīvais iedalījums: Daugavpils novada Naujenes pagasts
Stādīšanas gads: nav precīzi zināms
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk