Karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0533600
Administratīvais iedalījums: Alūksnes novada Alsviķu pagasts
Platība: 13 ha
Dibināšanas gads: 2004
Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Teritorijas galvenā vērtība ir ES Biotopu direktīvas 1.pielikuma biotops - ozolu meži. Dabas lieguma teritorijā sastopamas īpaši aizsargājamsas augu sugas - smaržīgā naktsvijole, kalnu grīslis, plaisājošā rūtaine.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Dabas aizsardzības plāns: nav