Karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums (ietilpst Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā), Natura 2000 teritorija
Kods: LV0515300
Administratīvais iedalījums: Valkas novada Kārķu pagasts
Platība: 309.3 ha
Dibināšanas gads: 1997
Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav

Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Nozīmīga augsto purvu, purvainu mežu un distrofa ezera (Bezdibenis) aizsardzības teritorija. Dabas liegumā konstatētas daudzas Eiropā un Latvijā aizsargājamas putnu sugas: mazā gaura, rubenis, mednis, mežirbe, dzērve, dzeltenais tārtiņš, kuitala, purva tilbīte, melnā dzilna, lielā čakste.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Robežu shēma: 

Dabas aizsardzības plāns: nav