Karte

Nozīmīga augsto purvu, purvainu mežu un distrofa ezera (Bezdibenis) aizsardzības teritorija. Dabas liegumā konstatētas daudzas Eiropā un Latvijā aizsargājamas putnu sugas: mazā gaura, rubenis, mednis, mežirbe, dzērve, dzeltenais tārtiņš, kuitala, purva tilbīte, melnā dzilna, lielā čakste.

Aizsardzības kategorija: dabas liegums (ietilpst Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā), Natura 2000 teritorija
Kods: LV0515300
Administratīvais iedalījums: Valkas novada Kārķu pagasts
Platība: 309.3 ha
Dibināšanas gads: 1997
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk