Karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums (ietilpst Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā), Natura 2000 teritorija
Kods: LV0533500
Administratīvais iedalījums: Limbažu novada Umurgas pagasts
Platība: 152 ha
Dibināšanas gads: 2004
Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav

Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Teritorija izveidota ES Biotopu direktīvas biotopu - neskartu augsto purvu, pārejas purvu un slīkšņu un purvainu mežu aizsardzībai. Nelielas platības aizņem ozolu meži un melnalkšņu staignāji. Pārejas purvā izcila ES Biotopu direktīvas 2.pielikuma sugas Lēzeļa lipares populācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS.

Robežu shēma:

Dabas aizsardzības plāns: nav