Karte

Teritorija izveidota ES Biotopu direktīvas biotopu - neskartu augsto purvu, pārejas purvu un slīkšņu un purvainu mežu aizsardzībai. Nelielas platības aizņem ozolu meži un melnalkšņu staignāji. Pārejas purvā izcila ES Biotopu direktīvas 2.pielikuma sugas Lēzeļa lipares populācija.

Aizsardzības kategorija: dabas liegums (ietilpst Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā), Natura 2000 teritorija
Kods: LV0533500
Administratīvais iedalījums: Limbažu novada Umurgas pagasts
Platība: 154,37 ha
Dibināšanas gads: 2004
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk