Purvs

Foto: Regīna Indriķe

Karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0510300
Administratīvais iedalījums: Ludzas novada Līdumnieku pagasts
Platība: 3344,6 ha
Dibināšanas gads: 1957
Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija

Dabas vērtības:
Izcilas nozīmes austrumu tipa augstais purvs ar pundurbērzu. Teritorijā sastopami aizsargājami biotopi - purvaini meži un distrofs ezers (Piteļa ezers). Vietām plašs atklāts purvs, kas īpaši piemērots ligzdojošiem bridējputniem. Liela ligzdojošo putnu daudzveidība.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Robežu shēma:

Dabas aizsardzības plāns: nav