Karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0501500
Administratīvais iedalījums: Alūksnes nov., Liepnas pag.
Platība: 33 ha
Dibināšanas gads: 1977
Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Izcili platlapu koku meži - dažāda vecuma liepas mistrojumā ar ošiem, ozoliem, kļavām, gobām un eglēm. Konstatēta ES Biotopu direktīvas augu suga - platlapu cinna, kā arī Latvijā reti sastopamā meža auzene.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS 

Robežu shēma:

Dabas aizsardzības plāns: nav