Karte

Nozīmīga purvainu mežu aizsardzības teritorija. Purva malās nelieli pārejas purvu fragmenti. No ES aizsargājamiem biotopiem sastopami - pārejas purvi un slīkšņas un purvaini meži. No aizsargājamām putnu sugām sastopamas - mežirbe, rubenis, dzērve, urālpūce, bikšainais apogs, lielā čakste.

Purvs
Dabas liegums LĀČU PURVS. Foto: Kārlis Lapiņš

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0505200
Administratīvais iedalījums: Jelgavas novada Sidrabenes pagasts
Platība: 206 ha
Dibināšanas gads: 1977
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Pierīgas reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk