Dabas aizsardzības pārvalde organizēja lašveidīgo zivju vērošanas pasākumu - reidu gar vienu no skaistākajām un dzidrākajām Gaujas pietekām - Strīķupi.

Pasākumā piedalījās 22 dalībnieki. Dalībnieki veica pārgājienu vairāku kilometru garumā. Pārgājiena gaitā vides inspektori stāstīja gan par skaisto un tīro Strīķupi gan par mežu ietekmi uz upi, gan vietas kultūrvēsturi, gan, protams, par lašveidīgajām zivīm, nārsta daudzas lašveidīgo zivju berzes vietas un arī redzētas nārstojošas zivis (taimiņi), kā arī nārstojošās zivis pavadošās foreles. Pārgājiens gar upi ilga 1.5 stundas. Pēc tā dalībnieki sasildīties ar siltu tēju kā arī nobaudīt inspektoru vārīto lašu zupu.

Atpūtas vietā pie Kalējalas tika pārrunāts pārgājienā redzētais, stāstīts lašu un taimiņu dzīves cikls, pēc kura dalībnieki aizpildīja darba lapas par lašveidīgajām zivīm.

 Pasākuma noslēgumā dalībniekiem tika prezentēts projekts „Cilvēki ar dabu” un tā aktualitātes.

Dalībnieki ar pasākumu bija ļoti apmierināti un izteica vēlēšanos vēl piedalīties šādos pasākumos.

Pasākums tiek rīkots Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Dabas izglītības sekmēšana – efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai” „Promoting nature education as efficient mean of awareness raising” ietvaros(aktivitāte – Bioloģiskās daudzveidībai diena).

Projekts tiek īstenots Latvijas, Igaunijas un Krievijas Federācijas teritorijās, un tā galvenais mērķis ir sabiedrības vides apziņas celšana ilgtspējīgai un integrētai dabas aizsardzībai projekta darbības reģionā, kā arī projektā iesaistīto dabas aizsardzības institūciju kapacitātes pilnveidošana dabas izglītības jomā. Projekta ilgums ir 30 mēneši – līdz 2014.gada 30.septembrim. Projektu līdzfinansē Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013. Kopējais projekta finansējums ir 1 499 977 EUR jeb 1 054 190 LVL, no kuriem 90%  1 349 979 EUR jeb 948 771 LVL ir Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansējums.

Baiba Līviņa

Dabas izglītības speciāliste, 

projekta reģionālā vadītāja

Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. Programmas mājaslapa: www.estlatrus.eu.