attels

Dabas aizsardzības pārvalde jūs aicina uz lašveidīgo zivju vērošanas pasākumu - reidu gar vienu no skaistākajām un dzidrākajām Gaujas pietekām - Strīķupi.

Tikšanās 09.11.12. plkst. 10.50 ūdenstūristu apmetnē "Jāņarāmis" (pie Gaujas).

Pēc īsa pārbrauciena pieredzējušu inspektoru stāstījums jūs ievilinās aizraujošā pasaulē, kur jūs 2 -2,5 stundu garā pastaigā varēsiet vērot lašveidīgo zivju nārstu.

 

Lūdzu ierasties laicīgi, jo pastaigas laikā pārgājiena organizatori un inspektori nebūs sazvanāmi (nav tīkla pārklājuma).

 

Lūdzu pieteikties pārgājienam līdz 8. novembrim pie Baibas Līviņas t.+371 29433353baiba.livina@daba.gov.lv .

 

Pasākums tiek rīkots Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Dabas izglītības sekmēšana – efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai” „Promoting nature education as efficient mean of awareness raising” ietvaros(aktivitāte – Bioloģiskās daudzveidībai diena).

 

Projekts tiek īstenots Latvijas, Igaunijas un Krievijas Federācijas teritorijās, un tā galvenais mērķis ir sabiedrības vides apziņas celšana ilgtspējīgai un integrētai dabas aizsardzībai projekta darbības reģionā, kā arī projektā iesaistīto dabas aizsardzības institūciju kapacitātes pilnveidošana dabas izglītības jomā. Projekta ilgums ir 30 mēneši – līdz 2014.gada 30.septembrim. Projektu līdzfinansē Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013. Kopējais projekta finansējums ir 1 499 977 EUR jeb 1 054 190 LVL, no kuriem 90% – 1 349 979 EUR jeb 948 771 LVL ir Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansējums.
 

Baiba Līviņa

Dabas izglītības speciāliste, 

projekta reģionālā vadītāja

Zīmējums: Daiga Segliņa

Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. Programmas mājaslapa: www.estlatrus.eu.