attels

Septembra vidū Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Cilvēki un daba” ietvaros dabas izglītības speciālisti no Latvijas un Igaunijas viesojās Krievijā, kur projekta partneri iepazīstināja ar dabas izglītības un kultūrvēstures izziņas piedāvājumu pierobežas teritorijās.

 

Pieredzes apmaiņas braucienā piedalījās vairāk nekā 20 dabas izglītības speciālisti no Latvijas, Igaunijas un Krievijas un piecu dienu garumā iepazina dažādus dabas un kultūrvēstures izglītības centrus Krievijā, Pleskavas apgabalā. Brauciena pirmajās dienās viesus uzņēma viens no projekta partneriem, Sebežas nacionālā parka administrācija. Sebežā notika arī kārtējā projekta darba grupas sanāksme, kur lielākā daļa projekta partneru demonstrēja pirmā gada laikā paveikto. Paveikts ir daudz – pilnveidoti vai pilnībā no jauna izveidoti dabas izglītības centri, tapušas jaunas dabas izglītības programmas, arī jaunas izstādes, filmas un pat virtuālais muzejs. Vairāki projekta partneri izmanto jaunākās tehnoloģijas, lai dabas izziņu padarītu vēl interaktīvāku un piesaistītu lielāku jaunatnes uzmanību.

 

Sebežas nacionālais parks pārsteidza ar ļoti skaistām ainavām un daudzajiem ezeriem. Viens no spilgtākajiem iespaidiem bija brauciens ar kanoe laivām pa speciāli izveidotu ūdens tūrisma maršrutu dabas vērtību iepazīšanai un Sebežas nacionālā parka darbinieku rādītais leļļu teātris. Šādas izrādes tiek sagatavotas divas reizes gadā un ļoti atraktīvā veidā bērniem tiek skaidroti dabas aizsardzības pamatprincipi.

 

Krievijas neskarto dabu baudījām Poļistovskas rezervātā, kur nesen izveidots jauns apmeklētāju centrs un vairāki maršruti tūristiem. Viens no tiem ved pa augsto purvu, kas ir lielākais purvu masīvs Eiropā, savukārt otra taka ved pa dažādu tipu mežiem. Tūristu skaits gan šeit ir stipri ierobežots. Lai tiktu līdz purva takai, ir jābrauc ar rezervāta administrācijas mašīnām – visurgājējiem, jo ceļš ar citu transportu nav izbraucams. Šādā veidā arī tiek kontrolēta apmeklētāju plūsma – pagaidām līdz 200 apmeklētāju gadā. Rezervāta administrācijas direktors M.Jablokovs iesaistīja viesus diskusijās par dabas tūrisma attīstību rezervāta teritorijā, tā nozīmi apkārtējā reģiona attīstībā un vietējo iedzīvotāju attieksmē pret dabas aizsardzību. Tikšanās laikā tika pārrunāta gan rezervātā gūtā pieredze, gan citu projekta partneru pieredze tūrisma un dabas aizsardzības līdzāspastāvēšanā, kā arī sabiedrības izglītošanas jautājumos.

 

Pleskavā projekta partneri kopīgiem spēkiem vadīja dabas izglītības nodarbību par dabas vērtībām pierobežā bērnu un jauniešu centrā „Raduga”, kas notika Eiropas Sadarbības dienas ietvaros. Dabas izglītības speciālisti no Latvijas, Igaunijas un Krievijas demonstrēja dažādus dabas izziņas materiālus, spēles un uzdevumus, kas tapuši projekta ietvaros. Sadarbība trīs valstu speciālistu un bērnu starpā izdevās lieliska, bērni visus uzdevumus veica ar lielu entuziasmu.

 

Brauciena noslēgums bija veltīts nelielam ieskatam Krievijas kultūrvēsturē. Projekta darbinieki iepazina gan izcilā krievu rakstnieka Puškina dzimto zemi, gan viesojās vairākās zemnieku saimniecībās, kas piedāvā dažādas dabas un kultūrvēstures izziņas aktivitātes, kā arī apmeklēja Setu tautas muzeju.

 

Šis bija trešais un pēdējais pieredzes apmaiņas brauciens projekta „Cilvēki un daba” ietvaros. Pagājušā gada nogalē projekta partneri viesojās Igaunijā un iepazina Igaunijas vides izglītības sistēmu, savukārt šogad jūnija vidū notika līdzīgs brauciens pa Latvijas dabas un kultūrvēstures izglītības centriem.

 

Pieredzes apmaiņas brauciens tika organizēts projekta „Dabas izglītības sekmēšana – efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai” jeb „Cilvēki un daba” ietvaros. Projekts tiek īstenots Latvijas, Igaunijas un Krievijas Federācijas teritorijās, un tā galvenais mērķis ir sabiedrības vides apziņas celšana ilgtspējīgai un integrētai dabas aizsardzībai projekta darbības reģionā, kā arī projektā iesaistīto dabas aizsardzības institūciju kapacitātes pilnveidošana dabas izglītības jomā. Projekta ilgums ir 30 mēneši – līdz 2014.gada 30.septembrim. Projektu līdzfinansē Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013. Kopējais projekta finansējums ir 1 499 977 EUR jeb 1 054 190 LVL, no kuriem 90% – 1 349 979 EUR jeb 948 771 LVL ir Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansējums.

 

Ilze Vanaga

Dabas aizsardzības pārvaldes

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Foto: I.Vanaga

 

Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. Programmas mājaslapa: www.estlatrus.eu.