Karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0501100
Administratīvais iedalījums: Smiltenes novada Gaujienas pagasts
Platība: 302 ha
Dibināšanas gads: 1977
Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav

Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Austrumu tipa augstais purvs, kurā sastopama ārkausa kasandra. Perifērijā - pārejas purvi. Purvu ietver purvaini priežu meži, bet uz minerālsalas purvā - veci priežu meži. Teritorijā konstatētas vairākas ES Biotopu un Putnu direktīvu sugas.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Robežu shēma:

Dabas aizsardzības plāns: nav