attels

Pagājušās nedēļas nogalē, Ķemeru svētku ietvaros, tika atklāta Lielā Ķemeru tīreļa laipa un dabas izglītības centrs „Meža māja”.

Ar ES Kohēzijas fonda projekta „Antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās” atbalstu Lielā Ķemeru tīreļa laipa nu pieejama pavisam jaunā kvalitātē, ar diviem pastaigu lokiem, jaunu, trīs līmeņu skatu torni un citiem pārsteigumiem.

Dabas izglītības centrs tapis Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības projekta „Cilvēki un daba” ietvaros un piedāvā Ķemeru nacionālā parka apmeklētājiem jaunas iespējas dabas vērtību izzināšanai.

Atklāšanas pasākuma ievaddaļā notika seminārs par valsts institūciju lomu izziņas un ilgtspējīgu attīstību veicinoša piedāvājuma veidošanā Latvijas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, kur Dabas aizsardzības pārvaldes speciālisti dalījās pieredzē par dabas izziņas piedāvājuma veidošanā Ķemeru nacionālajā parkā un rosināja diskusiju par turpmāku sadarbību visu iesaistīto pušu starpā, kas nodrošinātu izveidotā piedāvājuma veiksmīgu attīstību un izaugsmi. Pasākums notika ar Latvijas vides aizsardzības fonda projekta "Sabiedrības informēšanas pasākumi īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 20.jubilejas gada ietvaros" finansiālu atbalstu.

Lielā Ķemeru tīreļa laipa nav vienīgais no jauna tapušais objekts Ķemeru nacionālajā parkā. Apmeklētājus gaida arī Kaņiera ezera niedrāju laipa, Kaņiera ezera pilskalna taka, gājēju un velobraucēju maršruts Zaļajā kāpā, automašīnu stāvlaukumi pie Valguma ezera, kā arī vairākas kāpnes nokļūšanai liedagā Gausajā jūdzē.

Aicinām izveidoto infrastruktūru izmantot atbilstoši to izveides mērķiem – vērot dabu un atpūsties dabai draudzīgi, nebojājot jaunās dabas takas un atkritumus nesot sev līdzi, nevis atstājot pie laipām.

 

Ilze Vanaga
Dabas aizsardzības pārvaldes
Sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. Programmas mājaslapa: www.estlatrus.eu.