Purvs

Foto: Guntars Viļļa

Karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0518500
Administratīvais iedalījums: Limbažu, Siguldas un Cēsu novads
Platība: 3475 ha
Dibināšanas gads: 1999
Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav

Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Teritorija veidota augstā tipa purvu masīva aizsardzībai. Purva klajā daļa, kā arī mežiem klātās pussalas un purva salas ir piemērotas reto plēsīgo putnu ligzdošanai. Purvā ir arī relatīvi daudz atklātu ūdeņu (ezeri un lāmas), kā arī pārmitru un dūkstainu vietu, kas piemēroti purva bridējputnu un ūdensputnu ligzdošanai.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Robežu shēma:

Dabas aizsardzības plāns: nav