Lielplatones muižas liepu aleja

 

Atrašanās vieta

Aizsardzības kategorija: aizsargājama aleja
Kods: LV0490190
Administratīvais iedalījums: Jelgavas novada Lielplatones pagasts
Stādīšanas gads: 20.gs sākums

 

Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:

sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamās alejas pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Pierīgas reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:

Alejā aug vidēji veci un veci platlapji, galvenokārt liepas. Alejā ir sastopami veci dobumaini koki, pieejama liela dobumu daudzveidība. Kopumā uzkartēts 41 koks ar dobumiem. Papildus dobumainajiem kokiem alejā sastopami vairāki citi bezmugurkaulnieku sugām nozīmīgi mikrobiotopi – atmirusī koksne, koki ar koksnes sēņu augļķermeņiem, atsegta koksne, sulojoši koki. Inventarizācijas laikā alejas teritorijā konstatēta viena īpaši aizsargājama bezmugurkaulnieku suga lapkoku praulgrauzis (Osmoderma barnabita). Tāpat konstatēta viena īpaši aizsargājam ķērpju suga – kausveida pleurostikta (Pleurosticta acetabulum), kurai atzīmētas 7 atradnes.

Robežshēma: ortorfoto pamatne

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:

citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Pētījumi:

Sabiedrības līdzdalības iespējas: