Karte

Izcili pārmitru platlapju (ošu, melnalkšņu, apšu) meži. Piemistrojumā arī ozoli. Daudz retu un aizsargājamu putnu sugu. Konstatēta reta sikspārņu suga - brūnais garausainis. Viena no vistālāk uz rietumiem izvirzītajām atradnēm ES Biotopu direktīvas sugai - spilvainajam ancītim. Sastopamas arī tādas aizsargājamas putnu sugas kā melnais stārķis, vakarlēpis, vidējais, trīspirkstu un baltmuguras dzenis, melnā un pelēkā dzilna.

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0523000
Administratīvais iedalījums: Dobeles novada Jaunbērzes pagasts; Jelgavas novada Līvbērzes pagasts
Platība: 143,03 ha
Dibināšanas gads: 1999
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Pierīgas reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk