Karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0523000
Administratīvais iedalījums: Dobeles novada Jaunbērzes pagasts; Jelgavas novada Līvbērzes pagasts
Platība: 144 ha
Dibināšanas gads: 1999
Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav

Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Pierīgas reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Izcili pārmitru platlapju (ošu, melnalkšņu, apšu) meži. Piemistrojumā arī ozoli. Daudz retu un aizsargājamu putnu sugu. Konstatēta reta sikspārņu suga - brūnais garausainis. Viena no vistālāk uz rietumiem izvirzītajām atradnēm ES Biotopu direktīvas sugai - spilvainajam ancītim. Sastopamas arī tādas aizsargājamas putnu sugas kā melnais stārķis, vakarlēpis, vidējais, trīspirkstu un baltmuguras dzenis, melnā un pelēkā dzilna.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Robežu shēma:

Dabas aizsardzības plāns:

Pielikumi: