attels

Aprīlī, maijā un jūnijā Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības projekta „Cilvēki un daba” ietvaros Rāznas nacionālajā parkā notika vairāku dabas izglītības nodarbību satura izmēģināšana.

 

Mācīšanās un darbošanās dabā ir svarīga, lai veicinātu vēlmi izzināt dabu un attīstīt spēju spriest par tādiem jautājumiem kā bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, biotopu un sugu aizsardzība. Ir svarīgi pēc iespējas vairāk neformālās izglītības aktivitātēs izmantot dabas izglītības centru piedāvājumu, vadīt nodarbības dabā, izmantojot dabas piedāvātās iespējas. Tas veicina savstarpēju izpratni un sadarbību starp pašvaldību izglītības iestādēm, bērniem un jauniešiem ar cilvēkiem, kuri ir iesaistīti dabas aizsardzībā un dabas infrastruktūras veidošanā. Nodarbību testēšana ar dažādu mērķgrupu dalībniekiem un piedaloties konkrētas jomas speciālistiem ļauj pilnīgāk izprast un izvērtēt sagatavoto materiālu un veikt nepieciešamos uzlabojumus.

 

 25. aprīļa Mācību diena bija paredzēta, lai testētu nodarbību par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) kategorijām un dabas vērtībām Rāznas NP mežos. Nodarbība bija paredzēta pieaugušajiem- nozares speciālistiem un zemes īpašniekiem. Strādājot grupās, dalībnieki aizpildīja darba lapas un prezentēja grupu darbu, kam sekoja diskusija par saimnieciskās darbību īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, tās plusiem un mīnusiem. Zināšanu nostiprināšanai un papildināšanai izmantotas vides izziņas spēles „ĪADT puzle” „ĪADT krustvārdu mīkla” un „Parkupols”. Nodarbības otrajā daļā dalībnieki devās uz Mākoņkalna dabas lieguma zonu, lai iepazītu un pētītu vecu apšu mežu un pārrunātu iespējas un problēmjautājumus, kas saistīti ar dabas lieguma zonas atrašanos tūristu iecienītā objektā. Dalībnieku komentāri deva iespēju pārdomāt nodarbības strukturēšanu atkarībā no pieaugušo zināšanu līmeņa.  

 

29.aprīļa Mācību dienas dalībnieki - vidusskolas vecuma skolēni studenti iepazina Rāznas nacionālā parka iemītniekus ūdenī- zivis un ūdens putnus. Nodarbības laikā skolēni vēroja ūdensputnus, aprakstīja tos, kā arī raksturoja to barošanās vai ligzdošanas vietas, novērtēja riska faktorus un faktiskos draudus. Nodarbības noslēgumā notika diskusija par ūdens putnu barošanu, kā arī par to, kā cilvēks var palīdzēt ūdensputniem. Nodarbība par zivīm integrēta centrā izvietotās ekspozīcijas daļā (Ezers), izmantojot Zivju grāmatu, izziņas spēles par  ierobežoti izmantojamām zivīm un spēli par ezera ekosistēmu un barības ķēdi. Rēzeknes valsts ģimnāzijas skolotāja R.Deksne atzīst, ka šādas nodarbības skolēniem dod iespēju būt dabā, vērot tajā notiekošos procesus, iepazīt sugas un biotopus, kā arī izdarīt secinājumus un pārdomāt personīgo attieksmi.

 

Tāpat mācību dienu dalībnieki iepaznās ar EST-LAT-RUS programmas projekta „Cilvēki un daba” ietvaros dabas izglītības centrā ”Rāzna” izveidoto ekspozīciju „Iepazīsti un sajūti Rāznas nacionālo parku!”, kā arī ar izdotajiem informatīvajiem materiāliem - bukletiem un plakātiem.

 

Jau 14. maijā notiks nākamā Mācību diena. Tai izvēlēta tēma „Savējie un svešinieki” t.i., vietējās un svešzemju sugas Rāznas nacionālajā parka florā un faunā”, bet nodarbības testētāju lomā iejutīsies Ludzas, Ciblas un Zilupes novadu izglītības iestāžu pedagogi.

  

Projekta realizācijas laikā Rāznas nacionālā parka teritorijā kopumā plānotas 8 Mācību dienas vairāku dabas izglītības nodarbību testēšanai. Katrai no tām sava tēma, katrai sava mērķgrupa. Četras Mācību dienas novadīt 2013.gadā, vēl 4 norisinās 2014.gada aprīlī- jūnijā.

 

Projekts „Dabas izglītības sekmēšana – efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai” jeb „Cilvēki un daba” tiek īstenots Latvijas, Igaunijas un Krievijas Federācijas teritorijās, un tā galvenais mērķis ir sabiedrības vides apziņas celšana ilgtspējīgai un integrētai dabas aizsardzībai projekta darbības reģionā, kā arī projektā iesaistīto dabas aizsardzības institūciju kapacitātes pilnveidošanai dabas izglītības jomā. Projekta ilgums ir 30 mēneši – līdz 2014.gada 30.septembrim. Projektu līdzfinansē Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013. Kopējais projekta finansējums ir 1 499 977 EUR, no kuriem 90% – 1 349 979 EUR  ir Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansējums.

  

Regīna Indriķe,

Dabas aizsardzības pārvaldes dabas izglītības speciāliste- projekta reģionālā vadītāja

Foto: R.Indriķe

Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. Programmas mājaslapa: www.estlatrus.eu.