Melnais purvs Karte

Austrumu tipa augstais purvs ar ārkausa kasandru, ietver purvains priežu mežs. Minerālsalas ar sausu priežu mežu, kas vairāk piemērots putniem. Perifērijās pārejas purvu fragmenti un sausi skujkoku meži. No aizsargājamām putnu sugām sastopams - mednis, mežirbe, dzērve, melnā dzilna, no augiem - kalnu grīslis, stāvlapu dzegužpirkstīte, smaržīgā naktsvijole, zaļziedu naktsvijole, bohēmijas gandrene, melnā dedestiņa.

Melnais purvs
Dabas liegums MELNAIS PURVS. Foto Alda Stepanova

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija.
Kods: LV0506600
Administratīvais iedalījums: Jēkabpils novada Salas pagasts
Platība: 161,33 ha
Dibināšanas gads: 1987
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk