Melnsalas purvs

Foto: Rūta Zepa

Melnsalas purvs Karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0527000
Administratīvais iedalījums: Smiltenes novada Gaujienas pagasts
Platība: 611,5 ha
Dibināšanas gads: 1999
Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav

Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Nozīmīga teritorija augsto purvu aizsardzībai. Austrumu tipa augstais purvs ar ārkausa kasandru, ko ietver purvains mežs. Purva malās pārejas purvu fragmenti. Uz purva minerālsalām jaukti platlapu koku meži. Purva tuvākajā apkārtnē augošie meži ar ievērojamu platlapu (liepu, ošu) koku līdzdalību un ļoti retām augu sugām, piemēram, strīpaino ūdenszāli (viena no 3 atradnēm Latvijā).

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Dabas aizsardzības plāns: nav