Melnupes meži Karte

Teritorija izveidota boreālo mežu (skujkoku un jauktu mežu) un purvaino mežu aizsardzībai. Dabisko meža biotopu koncentrācijas vieta. Sastopami purvaini priežu, priežu-bērzu-egļu meži, kā arī sausi un mitri egļu-apšu-priežu meži netālu no Melnupes. Konstatētas ES Biotopu direktīvas 2.pielikuma auga sugas spilvainā ancīša audzes.

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0534500
Administratīvais iedalījums: Smiltenes novada Trapenes pagasts
Platība: 66,95 ha
Dibināšanas gads: 2004
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk