Melnupes meži Karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0534500
Administratīvais iedalījums: Smiltenes novada Trapenes pagasts
Platība: 66 ha
Dibināšanas gads: 2004
Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Teritorija izveidota boreālo mežu (skujkoku un jauktu mežu) un purvaino mežu aizsardzībai. Dabisko meža biotopu koncentrācijas vieta. Sastopami purvaini priežu, priežu-bērzu-egļu meži, kā arī sausi un mitri egļu-apšu-priežu meži netālu no Melnupes. Konstatētas ES Biotopu direktīvas 2.pielikuma auga sugas spilvainā ancīša audzes.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Dabas aizsardzības plāns:nav