Atrašanās vieta Latvijā

Sastopami Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi - veci vai dabiski boreāli meži 9010*, priekškāpas 2120, ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas 2130*, mežainas piejūras kāpas 2180, neskarti augstie purvi 7110*, degradēti augstie purvi, kuros iespējama vai noris dabiskā atjaunošanās 7120, lakstaugiem bagāti egļu meži 9050, staignāju meži 9080*, purvaini meži 91D0*, aluviāli meži (aluviāli krastmalu un palieņu meži) 91E0*.

Teritorijā atrodas pūcēm, dzeņiem un citām īpaši aizsargājamām putnu sugām piemērotas dzīvotnes. Teritorijā konstatētas vairākas īpaši aizsargājams sūnu kailā apaļlape (Odontoschisma denudatum), doblapu leženeja (Lejeunea cavifolia) un vaskulāro augu melnā dedestiņa (Lathyrus niger) sugas, kuru aizsardzībai veidojams mikroliegums.

Aizsardzības kategorija: dabas liegums
Kods: LV0540800
Administratīvais iedalījums: Talsu novada Mērsraga pagasts
Platība: 659,14 ha​​​​​​​
Dibināšanas gads: 2023
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk