Motrines ezers

Foto: I.Leščinskis

Motrines ezers

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija.
Kods: LV0530600
Administratīvais iedalījums: Balvu novada Baltinavas pagasts
Platība: 46 ha
Dibināšanas gads: 2004
Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi:  nav

Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija

Dabas vērtības:
Teritorija izveidota 2 ES direktīvas biotopu un 5 sugu aizsardzībai. Īpaša nozīme Austrumlatvijā ļoti retam biotopam – kaļķainam zāļu purvam ar dižo aslapi, kā arī pārejas purviem un slīkšņām. Izcils zāļu un pārejas purvs ar 3 ES Biotopu direktīvas augu sugām, no kurām lielākā vērtība ir dzeltenai akmeņlauzītei, kā arī ļoti retai bezmugurkaulnieku sugai Latvijā – slaidajam pumpurgliemezim.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS 

Dabas aizsardzības plāns: nav