Šī gada augusta beigās starp Vides ministriju un Dabas aizsardzības pārvaldi noslēgta vienošanās par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansētā projekta „Antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās” īstenošanu. 

Īstenotā projekta mērķis ir jaunu taku maršrutu izveide (taku (t.sk. laipu, trepju, tiltiņu) izveidošana), labiekārtotu atpūtas vietu izveide, informatīvu zīmju, norāžu, tematisku informācijas stendu izveide un izvietošana dabā, apmeklētāju transportam paredzētu stāvlaukumu izveide (velosipēdu novietnes, pievedceļu izbūves, stāvlaukumu izveide apmeklētāju transportam u.c. dabas teritoriju pieejamības nodrošināšanai), skatu torņu būvniecība (dabas teritoriju apmeklētāju plūsmas optimizēšanai ar mērķi saglabāt dabas vērtības un novadīt apmeklētājus uz mazāk jutīgām teritorijām) un informatīvo stendu par Natura 2000 teritorijās izveidoto infrastruktūru izveide. 

Projekta „Antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās” kopējās attiecināmās izmaksas ir 2 687 207,00 LVL un tās pilnībā finansē Kohēzijas fonds.

Papildu informācijai:
Svetlana Sergejeva
Vides ministrijas Projektu ieviešanas departamenta
Atkritumu saimniecības un starptautiskās sadarbības projektu nodaļas projektu vadītāja
tālr. 66016712; e-pasts: svetlana.sergejeva@vidm.gov.lv.